Písanie i/y

YI Vybrané slová
              Vybrané slová po B
              Vybrané slová po M
              Vybrané slová po P
              Vybrané slová po R
              Vybrané slová po S
              Vybrané slová po V
              Vybrané slová po Z
              Vybrané slová: mix
YI Tvrdé spoluhlásky
              Y/I po spoluhláske L
              Y/I po spoluhláskach D, T, N
              Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
              YI spoluhlásky: mix
YI Koncovky
              Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
              Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
              Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
              Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
              Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
              YI Koncovky: mix
              Prípony -mi, -ami / koncovky -my
Pisanie I/Y: mix

Veľké písmená

Ľudia, skupiny, udalosti
              Ľudia, mená
              Národy, skupiny osôb
              Inštitúcie, organizácie
              Dni, obdobia, udalosti
Miesta
              Geografia, príroda, vesmír
              Štáty, oblasti
              Mestá, časti miest, ulice
              Budovy, stavby

Typografia

Bodky a medzery
              Skratky, značky, dátumy, časy, číslice, číslovky
              Priama reč
              Interpunkčné znamienka
Spolu alebo oddelene
              Spolu alebo oddelene
              Základné, násobné, radové číslovky
              Zložené predložky
              Príslovky príčiny, spôsobu, častice
              Pomlčka, spojovník, alebo spolu

Lexikológia

Slovná zásoba
              Prevzaté slová
              Časté chyby
              Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Slovné druhy
              Určovanie podstatných mien
              Určovanie prídavných mien
              Určovanie zámen
Podstatné mená
              Podstatné mená: rody
              Podstatné mená: pády
              Podstatné mená: vzory mužského rodu
              Podstatné mená: vzory ženského rodu
              Podstatné mená: vzory stredného rodu
              Podstatné mená: menné číslo
              Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové
Slovesá
              Slovesná osoba
              Slovesný čas
              Slovesný spôsob
              Slovesný vid
              Slovesný rod
              Slovesné tvary neurčité
              Slovesá: osobné, neosobné
Číslovky
              Číslovky: druhy
Zámená
              Zámená: druhy
Príslovky
              Príslovky: druhy
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat