Písanie i/y

Vybrané slová
              Vybrané slová po B
              Vybrané slová po M
              Vybrané slová po P
              Vybrané slová po R
              Vybrané slová po S
              Vybrané slová po V
              Vybrané slová po Z
              Vybrané slová: mix
Písanie i/y po mäkkých a tvrdých spoluhláskach
              Y/I po spoluhláske L
              Y/I po spoluhláskach D, T, N
              Y/I po spoluhláskach H, CH, K, G
              Y/I po tvrdých spoluhláskach: mix
              Y/I po mäkkých spoluhláskach
Písanie i/y v koncovkách
              Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod
              Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné
              Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví
              Koncovky prídavných mien: matkin, otcov
              Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
              Koncovky -my, -mi, -ami
              Y/I v koncovkách: mix
Písanie i/y: mix

Znejú podobne

Samohlásky a dvojhlásky
              Písanie ä/e/a
              Písanie dvojhlások ia, ie, iu
              Písanie dvojhlásky ô
Rytmické krátenie
Spodobovanie
              Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
              Písanie v/u
              Spodobovanie: mix
Zdvojené spoluhlásky
              Odvodené príd. mená (d/dd, k/kk atď.)
              Písanie nn/n
              Zdvojené spoluhlásky
              Spoluhláskové skupiny

Veľké písmená

Ľudia, skupiny, udalosti
              Ľudia, mená
              Národy, skupiny osôb
              Inštitúcie, organizácie
              Dni, obdobia, udalosti
              Ľudia, skupiny, udalosti: mix
Miesta
              Geografia, príroda, vesmír
              Štáty, oblasti
              Mestá, časti miest, ulice
              Budovy, stavby
              Miesta: mix

Slovné druhy

Podstatné mená
              Určovanie podstatných mien
              Podstatné mená: rod
              Podstatné mená: číslo
              Podstatné mená: pády
              Podstatné mená: vzory mužského rodu
              Podstatné mená: vzory ženského rodu
              Podstatné mená: vzory stredného rodu
              Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové
              Skloňovanie podstatných mien
                          Mužský rod: životné a zvieracie
                          Mužský rod: neživotné
                          Ženský rod
                          Stredný rod
                          Pomnožné podstatné mená
              Podstatné mená: vzory
              Genitív alebo akuzatív?
Prídavné mená
              Prídavné mená: vzory
              Určovanie prídavných mien
              Skloňovanie prídavných mien
                          Matkin, otcov, páví
              Stupňovanie prídavných mien
Zámená
              Určovanie zámen
              Zámená: druhy
Číslovky
              Číslovky: druhy
Slovesá
              Slovesá: osoba
              Slovesá: čas
              Slovesá: spôsob
              Slovesá: vid
              Slovesá: rod
              Neurčité slovesné tvary
              Slovesá: osobné, neosobné
Príslovky
              Príslovky: druhy
              Stupňovanie prísloviek
Slovné druhy: mix

Interpunkcia

Čiarky vo vetách
              Čiarky v jednoduchej vete
                          Jednoduchá veta: oslovenia, pozdravy, citoslovcia
                          Jednoduchá veta: viacnásobný vetný člen
                          Jednoduchá veta: prívlastok, prístavok
                          Jednoduchá veta: hodnotiace častice a kontaktové výrazy
                          Jednoduchá veta: vytýčený vetný člen
              Čiarky v súvetí
                          Čiarky: priraďovacie súvetie
                          Čiarky: priraďovacie súvetie a spojky aj-aj, i-i, ani-ani, buď-alebo, či-či
                          Čiarky: podraďovacie súvetie
                          Čiarky: podraďovacie súvetie a spojky a preto, a teda, a tak, a predsa
                          Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí
Interpunkcia a typografia
              Interpunkčné znamienka
              Priama reč
              Skratky, značky, dátumy, časy, číslice, číslovky
Spolu alebo oddelene
              Podstatné a prídavné mená
              Základné, násobné, radové číslovky
              Príslovky príčiny, spôsobu, častice
              Predložky
              Pomlčka, spojovník, alebo spolu

Rozbor viet, stavba slov

Slovo
              Určovanie spoluhlások a samohlások
              Určovanie druhov spoluhlások
              Delenie slov na slabiky
              Určovanie koreňa
              Určovanie predpony
              Predpona, koreň, prípona, koncovka
Vetné členy
              Podmet a prísudok
              Podmet, prísudok, predmet, prívlastok, prísl. určenie
              Predmet (priamy/nepriamy)
              Prívlastok zhodný alebo nezhodný
Stavba viet
              Typy vedľajších viet

Slová a ich význam

Vzťahy slov
              Synonymá (podstatné mená)
              Synonymá (prídavné mená)
              Synonymá (slovesá)
              Antonymá (podstatné mená)
              Antonymá (prídavné mená)
              Antonymá (slovesá)
Slovná zásoba
              Prevzaté slová
              Časté chyby
              Spisovné alebo nespisovné?
Frazémy
              Príslovia a porekadlá
              Prirovnania
              Ustálené slovné spojenia
              Zdrobneniny s vlastným významom
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia