Písanie i/y

YI Vybrané slová
              Vybrané slová po B
              Vybrané slová po M
              Vybrané slová po P
              Vybrané slová po R
              Vybrané slová po S
              Vybrané slová po V
              Vybrané slová po Z
              Vybrané slová: mix
YI Tvrdé spoluhlásky
              Y/I po spoluhláske L
              Y/I po spoluhláskach D, T, N
              Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
              YI spoluhlásky: mix
YI Koncovky
              Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
              Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
              Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
              Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
              Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
              YI Koncovky: mix
              Prípony -mi, -ami / koncovky -my
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
              Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
              Písanie ä/e
              Písanie s/z (píš, ako počuješ)
              Spodobovanie: mix
              Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Rytmické krátenie
              Pravidlá, výnimky (vzor páví)
Zdvojené spoluhlásky
              Odvodené príd. mená (n/nn, d/dd, k/kk atď.)
              Písanie nn/n
Spoluhlásky a samohlásky
Rozdeľovanie slov

Veľké písmená

Ľudia, skupiny, udalosti
              Ľudia, mená
              Národy, skupiny osôb
              Inštitúcie, organizácie
              Dni, obdobia, udalosti
              Ľudia, skupiny, udalosti: mix
Miesta
              Geografia, príroda, vesmír
              Štáty, oblasti
              Mestá, časti miest, ulice
              Budovy, stavby
              Miesta: mix

Typografia

Bodky a medzery
              Skratky, značky, dátumy, časy, číslice, číslovky
              Priama reč
              Interpunkčné znamienka
Spolu alebo oddelene
              Spolu alebo oddelene
              Základné, násobné, radové číslovky
              Zložené predložky
              Príslovky príčiny, spôsobu, častice
              Pomlčka, spojovník, alebo spolu

Syntax (skladba) - určovanie

Vetné členy
              Podmet, prísudok, predmet, prívlastok, prísl. určenie
              Podmet (vyjadrený/zamlčaný)
              Prísudok (slovesný/menný)
              Predmet (priamy/nepriamy)
              Prívlastok (vlastný/nevlastný)
              Príslovkové určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny)
              Prístavok
              Vetné sklady
              Podmet a prísudok
Slovné druhy
Typy vedľajších viet

Lexikológia

Slovná zásoba
              Prevzaté slová
              Časté chyby
              Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Slovné druhy
              Určovanie podstatných mien
              Určovanie prídavných mien
              Určovanie zámen
              Určovanie slovies
Podstatné mená
              Podstatné mená: rody
              Podstatné mená: pády
              Podstatné mená: vzory mužského rodu
              Podstatné mená: vzory ženského rodu
              Podstatné mená: vzory stredného rodu
              Podstatné mená: menné číslo
              Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové
Slovesá
              Slovesná osoba
              Slovesný čas
              Slovesný spôsob
              Slovesný vid
              Slovesný rod
              Slovesné tvary neurčité
              Slovesá: osobné, neosobné
Číslovky
              Číslovky: druhy
Zámená
              Zámená: druhy
Príslovky
              Príslovky: druhy

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM