Písanie i/y: Vybrané slová

Vybrané slová

Vybrané slová po B

Vybrané slová po B

Bubeník

B   strík si rád dob   ja baterky hrou na b   cie. Ob   čajne hráva vo svojom ob   dlí na B   strickej ulici. Náb   tok v ob   vačke sa otriasa. V rytme búrlivého b   tia poskakuje i B   stríkova ofina farby ob   lia. Zem duní, akob   po nej bežalo stádo b   zónov. Až keď odb   je desať hodín, uloží B   strík b   cie paličky do krab   ce. Na upokojenie si pred spaním dá Prib   náčika a vypije šálku b   linkového čaju. Len mamička bezradne spína rukami: „Keb   si tak bol radšej vybral gitaru!“

Vybrané slová po B

Deň remesiel

Včerajšok nebol ob   čajný deň. Ráno som vstal, najedol sa a odišiel z b   tu do školy. Keb   som nešiel na b   cykli, určite by som zase prišiel neskoro. V škole sme sa ale neučili násob   ť ani rozdeľovať slová na slab   ky. Zruční remeselníci nám prišli ukázať, ako pracujú. Bola tam stolárka, sedlár, b   linkár a krajčírka. U každého z nich sme si ich prácu mohli vyskúšať. Pani stolárka mi pomáhala vyrob   ť malú drevenú krab   čku, ktorú som si potom ozdob   l farebnými obrázkami. Sedlár nám ukazoval, ako z kože vyrába sedlá pre kone a kob   ly. U pána, ktorý pracuje s b   linkami som sa dozvedel, ktoré sú liečivé a ako sa sušia. Ja som si ale najviac obľúb   l prišívanie gomb   kov u pani krajčírky. Tiež b   som chcel jedného dňa b   ť taký zručný ako ona.

Vybrané slová po B

je rozzúrený ako b_k

ýí

Vybrané slová po B

b_valý

ýí

Vybrané slová po B

b_tosť

yi

Vybrané slová po M

Vybrané slová po M

Každý má iné prednosti

M   ško bol m   lý chlapec, ktorý m   loval šport a bol tým najrýchlejším bežcom v triede. Ibaže na hodinách slovenčiny často písal rýchlejšie ako rozm   šľal a dopúšťal sa tak mnohých m   lok. Našťastie sedel v lavici s Dom   nikom, ktorý mal na diktáty šiesty zm   sel. Keď videl M   škov om   l, nenápadne m   kol plecom. Vtom sa ozvala pani učiteľka: „Chlapci, čo sa tam hm   rite?“ M   ško bol z toho celý zmätený, a tak pre istotu vyzm   zíkoval všetky i a y. V duchu si povedal: „Veď si to pani učiteľka dom   slí!“

Vybrané slová po M

Nevhodná pochúťka

Už od m   nulého týždňa je v m   šacej diere podozrivo ticho. Nič sa tam viac nehm   ri ani nešuchoce. Kocúr M   ro si na okam   h dokonca pom   slel, že sa fam   lia roztom   lých hlodavcov odsťahovala, a on už nebude mať koho naháňať. Bolo to však inak. Všetkému bol na vine m   šiak Mojm   r. Počas jeho poslednej m   sie za dobrotami do špajzy došlo ku kalam   te. Hoci býva často popletený a nemá veľm   dobrý orientačný zm   sel, až doteraz ho čuch vždy neom   lne doviedol k jedlu. Teraz však pri hľadaní m   lovaného syra zablúdil až do kúpeľne. V m   štičke našiel ten najkrajší a najvoňavejší syr na svete. Hrdo ho doniesol domov, kde sa ním všetci nakŕm   li. Úm   sel mal dobrý, no špeciálny syr nikomu nechutil a ešte im z neho prišlo zle. Dodnes si liečia boľavé žalúdky. A to len preto, že sa starý m   ší pán pom   lil a namiesto syra doniesol z kúpeľne m   dlo.

Vybrané slová po M

vysokohorský priesm_k

iy

Vybrané slová po M

úm_selné ublíženie

yi

Vybrané slová po M

uzam_kateľný

yi

Vybrané slová po P

Vybrané slová po P

Opica v núdzi

Op   čiak Mono skákal po stromoch, a tu zrazu zacítil obľúbené ovocie. Našiel ho na zemi a spravil si malý p   knik. Nevšimol si však, že ovocie bolo iba návnadou. Spadla naňho klietka a p   tliak ho zaniesol do tábora. Mono sa tráp   l celý deň, no s mrežami nič nezmohol. Nechcel po zvyšok života p   kať za nepozornosť. Keď
v noci p   tliak zmizol v dome, využil príležitosť. Zavrešťal a zap   šťal a z lesa sa vynorila skup   na jeho kamarátov. Keď uvideli, že Mono je uväznený v klietke, snažili sa ho oslobodiť. V pytliakovej kôlni našli p   nzetu a ihlu. Zap   chli ich do zámku, a po chvíli snaženia dvierka povolili. Mono bol voľný. Op   ce sa rozhodli dať p   tliackemu podvodníkovi príučku. Keď sa ráno zobudil a uvidel okolo seba op   čích kamarátov, vyskočil a v p   žame s krikom ušiel do džungle. Mono mu nakoniec vzal všetky p   škóty a s kamarátmi zmizol v lese.

Vybrané slová po P

Náročný svokor

Do prep   chového domu pána P   chlíka sa p   tači o ruku jeho dcéry hrnuli ako op   ce na banány. Prvý p   tač bol spevák z rockovej skup   ny P   liny a zároveň p   šný držiteľ rekordu v počte vyp   tých p   v za jeden večer. Pán P   chlík povedal, že p   jana za zaťa nechce. Dcérinu ruku si p   tal i milý kuchár P   šta zo Sp   šskej Belej. Pán P   chlík sa op   tal, či v reštaurácii dostávajú dobré prep   tné a nechal si od neho uvariť svoju obľúbenú krup   covú kašu. Nervózny P   šta krup   cu pripálil a celý zap   rený radšej ušiel. Posledný p   tač bol známy cestovateľ. O svojich zážitkoch z trop   ckých krajín, dokonca nap   sal knihu. Pán P   chlík mal však hneď jasno: „Nemysli si, že dopustím, aby mi dcéru niekde v pralese zhltol p   tón!“

Vybrané slová po P

p_gment

iy

Vybrané slová po P

p_jak

yi

Vybrané slová po P

p_ka v kartách

iy

Vybrané slová po R

Vybrané slová po R

Námorník

Str   ko R   chard je r   bár, a tak nám vždy pred Vianocami z r   bníka vyloví toho najkrajšieho kapra. Niekedy sa nám ho podarí presvedčiť, aby sa šiel namiesto r   ľovania hrať na skr   vačku. Teraz je vonku pr   liš veľká zima, preto sa s nami radšej zar   l do per   n a porozprával nám, ako raz na mori zažil hur   kán. Loď v mocných por   voch vetra narážala na ľadové kr   hy a aj inak nebojácne lodné kr   sy sa zar   li hlboko do vriec s r   žou. Kapitán ver   l, že napriek všetkým r   zikám vyviaznu z hur   kánu živí. A tak sa i stalo. Len r   zoto už žiadny z námorných r   bárov nemôže ani cítiť.

Vybrané slová po R

Hody

Každý, kto má hlad, ho r   chlo zaženie v reštaurácii U r   šavej mačky. Na ich jedálnom lístku však br   ndzové halušky nenájdete. Zato tam majú kor   tnačiu polievku, mäso na gr   le či zver   nu v mar   náde. Ja som si dal r   bu, ostrieža. Ako dezert mi ponúkli nejakú kanár   kovožltú r   žovú špecialitu s r   bezľami. Mňam! Ich šéfkuchár je tvor   vý, konkurenciu hravo skr   je do vrecka! Aj kr   tikovi navar   l tak, že hneď zabudol kr   tizovať, a radšej si zahr   zol do r   žového keksu, čo mal na tanier   ku. Potom napísal: „Var   sa tam výborne! Jedlo od „R   šavcov“ zaručene zaujme všetky vaše chuťové pohár   ky.“

Vybrané slová po R

r_chly

íý

Vybrané slová po R

str_c

ýí

Vybrané slová po R

kor_sť

yi

Vybrané slová po S

Vybrané slová po V

Vybrané slová po V

Zranený vlk

Keď lesná v   la Aria začula v hore v   strel a následne bolestivé kv   lenie, ani na chv   ľu nezaváhala, a bežala zranenému stvoreniu na pomoc. V lese pozná každý strom a každé zviera, ktoré sa v ňom v   skytuje. Všetci sú ako jej rodina, a tak je jej pov   nnosťou pomôcť každému, kto to potrebuje. Zav   janie sa ozývalo spod starej v   šne na okraji lesa. Keď tam víla dobehla, uv   dela vlka, ktorý mal v   raznú krvácajúcu ranu na ľavom boku. Vedel, že mu víla pomôže, a na priv   tanie jej oblizol ruku. Postrelil ho poľovník, ktorý v lese lov   l zver. Nebola sama, koho skučanie privolalo. Na v   šni pristál veľký v   r. Zvedavo sledoval, čo sa pod ním deje. Aria vlkovi ošetrila ranu liečivými kv   tnúcimi bylinami. Zver sa pomaly v   dal za svorkou. Ochrankyňa lesa, v   la Aria, zachránila jedného z jeho najdôležitejších obyvateľov.

Vybrané slová po V

Rodinná dovolenka

Odkedy v   lku pána a panej V   sokých v   kradli zlodeji, čakali rodinný rozpočet v   znamné zmeny. Na dovolenku sa nepôjde na v   túžené karibské pláže, ale do lesov V   horlatu. Po tejto nov   nke syn V   ktor vo v   re pubertálnych v   kyvov otcovi v   datne v   nadal. Aj dcéra Lív   nka v   strájala a dokonca v   plazila na rodičov jazyk. V   let sa však nakoniec v   daril. V   ktor v rieke uv   del v   dru a objektívom fotoaparátu ulov   l i kuv   ka či vzácneho v   ra skalného. V noci v diaľke počuli v   ť vlka. Mamička dcéru naučila v   ť vence z kvetín. Keď sa potom hrali na lesné v   ly, v   skala Lívia od nadšenia. Obrázky z v   letu teraz hrdo v   sia na chladničke u V   sokých.

Vybrané slová po V

v_hliadkový let

yi

Vybrané slová po V

v_hasnutá sopka

iy

Vybrané slová po V

náv_ková látka

iy

Vybrané slová po Z

Vybrané slová: mix

Písanie i/y: Písanie i/y po mäkkých a tvrdých spoluhláskach

Y/I po spoluhláske L

Y/I po spoluhláske L

ml_nský

yi

Y/I po spoluhláske L

sl_chať

íý

Y/I po spoluhláske L

Chrobáčí život

V Ml   nickej dol   ne sa vo svite slnka l   gotal malý l   kožrút. Mamička ho naučila, že pod kôrou ihl   čnatých stromov sa skrýva pochúťka menom l   ko. Z výšky mal dobrý výhľad a každé ráno pozoroval život na bl   zkej lúke. Videl ako sa ráno pomal   prebúdzajú rastl   nky a ako rozmanitý hmyz obl   zuje kvapky rosy z l   stov byl   n. V noci obdivoval svätojánske mušky, ktoré v letné večery záhadne bl   kali. Najviac zo všetkého sa malý l   kožrút bál búrky. Keď sa začalo bl   skať, radšej sa schúlil do klbka a čakal, kým búrka prehrmí. Trošku aj závidel sl   mákom, ktoré sa mohli ľahko schovať do svojej ul   ty.

Y/I po spoluhláske L

bl_šťať sa

iy

Y/I po spoluhláske L

Čas skúšok

Dni pl   nú a Ol   ver sa učí na záverečné skúšky z biológie. Pri písaní mu už pravidelne tŕpne mal   ček na pravej ruke. Ráno vždy zje l   žicu medu alebo hrsť ol   v a nadýcha sa čerstvého vzduchu pod l   pou v záhrade. Učí sa o pel   kánoch, l   kožrútoch, ul   tníkoch aj o l   škach. Navštevuje bil   ngválnu školu a učí sa všetko dvojjazyčne. Pri štúdiu sa snaží el   minovať rušivé faktory. Najprv nové slová anal   zuje, rozmýšľa, ako si dobre prácu podel   ť, a l   pne na tom, aby všetko stihol včas. Nerád pl   tvá časom, potom by nemal ani chvíľu voľno. Nechce zl   hať, práve naopak, dúfa, že sa mu na skúške podarí bl   snúť dobrým výsledkom. Ak bude Ol   ver aj ďalej usilovne študovať a nič sa nečakane neskompl   kuje, skúšky dopadnú na výbornú.

Y/I po spoluhláskach D, T, N

Y/I po spoluhláskach H, CH, K, G

Y/I po tvrdých spoluhláskach: mix

Y/I po mäkkých spoluhláskach

Písanie i/y: Písanie i/y v koncovkách

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Koncovky -my, -mi, -ami

Y/I v koncovkách: mix

Y/I v koncovkách: mix

chyb_ v teste

iy

Y/I v koncovkách: mix

vo chvíl_ strachu

yi

Y/I v koncovkách: mix

stohy slam_

yi

Y/I v koncovkách: mix

Panda Vanda

Panda Vanda žila kdesi medzi dvoma veľkými pralesm   v austrálskej džungl   . Po nociach usporadúvala zápas   s opicam   a cez deň si hádzala ananás   s divokými psam   dingo. Jedného dňa však ľudia les   vypálili a Vanda sa rozhodla odsťahovať do Európ   . Ibaže v novom domove vyzerala, akoby jej uleteli včel   . Slz   sa jej kotúľali po tvári, keď stretla páv   pýšiace sa svojimi pestrými hávm   . Tie jej poradili, aby sa stretla s pánmi Francúzm   , že vraj ju dovedú do zoologickej záhrad   . Tam ľudia platia peniazm   , aby sa mohli pokochať cudzokrajnými nemými tváram   . A tak panda Vanda prešla bránam   ZOO a zabývala sa vo výbehu umiestnenom medzi rysm   a žirafam   . Teraz sa už teší na vašu návštevu.

Y/I v koncovkách: mix

Andrejove trampoty

Urasten   muži už netrpezlivo čakali. Andrej ako prav   zvodca nasadil šelmovsk   úsmev. Svojím spôsobom to bol poctiv   človek, navyše znal   cudz   ch jazykov. Dokázal i neznám   m ľuďom rýchlo vykúzliť m   lý úsmev na tvári, no zároveň viedol osamel   život. Niektor   o ňom tvrdili, že je mamičk   n maznáčik. Len čo vstúpili prvé ženy do miestnosti, zakúsil Andrej dusiv   pocit, že celé toto zoznamovanie je strašn   omyl. Všetci ostatní muži vyzerali byť vesel   , že sa niečo konečne deje, ale Andrejovi stačil letm   pohľad na prvú z dám, a už sa cítil ako túlav   pes. Nehľadel na to, či nebude jeho odchod príliš drz   a tigr   m skokom sa hnal k dverám.

Písanie i/y: Písanie i/y: mix

Písanie i/y: mix

Písanie i/y: mix

Odkiaľ je ryža?

Nedávno som v   del dokumentárny f   lm o Číne. Je to krajina s krásnym   pamiatkami a ešte krajšou pr   rodou. Dôležitou súčasťou miestneho poľnohospodárstva je pestovanie r   že. Aj dokument sa odohrával medzi dlhokánskym   ryžov   mi poliami, ktoré siahal   až za obzor. Polia vyzeral   ako malé bazéniky naplnené vodou a bol   tam mnohí roľníci, ktor   neúnavne odsekával   steblá ob   lia, v ktor   ch sú uložené semienka r   že. Tie potom v   triasali zo stebiel t   m, že celými rastlinami b   li o špeciálny stôl z bambusu. Skôr ako ryžu nas   pali do balíkov, ju museli dôkladne v   sušiť. T   mto spôsobom sa z   skava každý kúsok ryže, ktorý m   potom jeme. Nikdy by m   nenapadlo, že za tak   mi malými semienkami sa skr   va toľko ťažkej práce.

Písanie i/y: mix

Dlhokrké obry

Ž   rafa je najv   ššie zviera na svete. Aj keď svojou celkovou veľkosťou a hmotnosťou zaostáva za takými obrami ako sú slon   a veľryby, jej dlhý krk jej všetc   môžu len závidieť. Dospelá žirafa je vyššia ako traja dospel   ľudia na sebe. Dlhý krk jej slúž   na to, aby dočiahla až na vrchol stromu, kde sú tie najšťavnatejšie list   , avšak má aj svoje nev   hody. Keď sa žirafa chce nap   ť z jazera, musí poriadne rozkroč   ť dlhé predné noh   , aby sa mohla naklon   ť k vodnej hladine. M   by sme možno nevedeli, čo s takým dlh   m krkom spraviť v noc   , no žiraf   vedia, ako na to. Dokážu s   ho ohnúť až úplne dozadu a polož   ť si hlavu na svoj chrbát. Nemusia však spať dlho, žirafám stačia iba štyri hodin   spánku denne.

Znejú podobne: Samohlásky a dvojhlásky

Písanie ä/e/a

Písanie ä/e/a

na ostrov_

eä

Písanie ä/e/a

v_ziem sa loďou

äe

Písanie ä/e/a

Pam_táš si to ešte?

äe

Písanie ä/e/a

Harry a mäsožravá rastlina

Harry, Ron a Hermiona stáli pred zatvor   nými dverami. Keďže Hermiona vedela spam   ti takm   r všetky kúzla, b   z problémov ich otvorila. „Som hladný a sm   dný,” sťažoval sa Ron. „Odkedy trénuješ na súťaž v školskom p   ťboji, neustále počúvam o chutnom m   sku a šťavnatej hov   dzinke,” podráždene reagoval Harry. „Radšej sa pusťm   do práce,” zav   lila Hermiona. „Musíme nájsť posv   tnú rukov   ť čarodejníckeho m   ča kráľa Sv   topluka.” Pred čarodejníkmi sa týčila rastlina, ktorá pripomínala obrovskú nev   dzu. „Toto je m   sožravka obyčajná,” vysv   tľovala Hermiona. „Je mimoriadne neb   zpečná. Na svoju korisť v   čšinou pôsobí omamne, vyvoláva v nej hlad a sm   d. Napokon ju uv   die do takého zm   tku, že sa korisť sama uv   zní v jej smrteľnom objatí.” „Tiež tu cítite to hov   dzie m   sko a čerstvý m   tový čaj?” ozval sa Ron. Vzáp   tí kráčal priamo k rastline, ktorá už otvárala svojich p   ť j   dovatých hláv. „To nie je kvôli p   ťboju,” uv   domil si Harry. „Ron je v   znený kúzlom m   sožravky!” Viac nebolo treba! Hermiona vyriekla čarovné zaklínadlo, rastlina vzáp   tí zamrzla a Harry jej odsekol všetkých p   ť smrteľných hláv. Ron bol zachránený a pod mŕtvou mäsožravkou objavili čarodejníci ukrytú skrinku s posv   tnou rukov   ťou. „Po takomto vyp   tom výkone si určite zaslúžim dvojitú porciu hov   dzinky so zemiakovou kašou,” utrúsil zm   tený Ron netušiac, čo sa vlastn   stalo.

Písanie ä/e/a

Úloha pre hobita

J.R.R. Tolkien, anglický jazykov   dec a spisovateľ je dodnes považovaný za zakladateľa literárneho žánru fantasy. U čitateľov v   del vyvolať nap   tie, ktoré je pre tento žáner príznačné. Jeho najznám   jšie dielo, Pán prsteňov, nadv   zuje na predošlú knihu Hobit. Elfovia, trpaslíci, ľudia a čarodejník Gandalf v ňom pov   ria hobita Froda, aby odniesol do Mordoru a zničil čarovný prsteň moci, ktorý tam bol zadávna ukovaný. Na jeho neb   zpečnej ceste ho sprevádza jeho v   rný spoločník Sam. Cestu im skrížia mnohé nadprirodzené bytosti ako gloch alebo dev   ť čiernych jazdcov s hrozivými m   čmi a p   sťami. Gloch bol kedysi v Mordore v   znený, a tak si pam   tá cestu dovnútra. Frodovi a Samovi sa podarí Glocha prim   ť k tomu, že ich tam zav   die. V skutočnosti však chce ukradnúť prsteň pre seba. Čierni jazdci sú služobníkmi Saurona, temného mordorského kráľa, ktorému prsteň kedysi patril a chce ho získať sp   ť. Snažia sa Froda s prsteňom nájsť, no ten im prekĺzne a dostane sa až k úp   tiu Hory osudu, kde sa má svojho brem   na navždy zbaviť. Či sa mu jeho záv   zok podarí úsp   šne dokončiť, si už musíte prečítať sami. Aj keď sú knihy dlhé, ponúknu vám hodiny skv   lej zábavy a ukážu vám, že ľudská predstavivosť je neobm   dzená.

Písanie dvojhlások ia, ie, iu

Písanie dvojhlásky ô

Znejú podobne: Spodobovanie

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

hrub_ie plátno

čš

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

ľah_ia úloha

šč

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

bled_ia tvár

šč

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

Med nad zlato

V kráľovstve sa chystala veľká sva   ba. Kráľ zistil, že v kuchyni u   nie je žiadny me   . Princezná ho stihla zjesť ešte pre   slávnosťou.   šetky úle v kráľovstve boli prázdne, a tak musel kráľ niečo vymyslieť. Zvolal svojich verných rytierov a ra   cov, aby mu pomohli. Dostali nápa   , že v blí   kych tajomných horách majú hniezda divoké   čely. No k   o sa odváži o   tiaľ med zobrať? „Ja to spravím, princezná si pre   sa zaslúži medu koľko len chce! Sná   ma nezastraší nejaký hmy   ?“ ozval sa najudatnejší a najvy   ší z rytierov, Gustáv Kl   ký, a vyrazil na cestu do hôr   veľkým vrecom na nákla   . Ke   sa po pár dňoch vrátil celý opuchnutý v sli   kom brnení o   blata, vyzeral skoro ako medve   .   o včelami to mal ťa   ké. Nezískal ani kvapku medu, a   šak vyslúžil si mno   stvo žihadiel. Princezná bola na sva   be be   medu, ale uvedomila si, aký je vzácny. Je to výsledok ťa   kej práce usilovných včiel, ktorý si treba vážiť.

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

Zbytočný strach

Rytier Lomibuk vo   si pod hradom zháňal prácu. Dozvedel sa o jaskyni,   ktorej má vraj brlo   zlý drak, ktorý kradne ovce, šľahá ohnivé plamene a má obrovské zuby, ktorými môže prehrý   ť celý du   . Lomibuk si obliekol zbroj a vydal sa do lesa. Musel prejsť ponad pru   ký zrá   . Keby sa pošmykol na kl   kej skale, čakal by ho dlhý pá   do potoka v doline. Po ú   kom chodníčku prišiel až k   chodu do jaskyne,   de mal žiť tajomný pla   . Vošiel dovnútra a zistil, že sa málo obliekol. Slnko tam a   dotera   nesvietilo a bol tam mrá   . Bolo tam pár hú   , no draka ni   de nenašiel. Pozrel sa po   seba a   šetko mu hne   došlo. Okolo nô   sa mu motala salamandra škvrnitá. Nejaký dedinčan sa jej zľakol a namiesto malého čierneho mloka   o žltými škvrnami ju v dedine opísal ako nebe   pečného ohnivého draka. Áno, salamandra môže vyzerať strašidelne a vylučuje slabý je   , pre človeka   šak nie je príliš nebe   pečná a je veľmi vzácna.

Písanie predložiek s/z

Písanie v/u

Spodobovanie: mix

Znejú podobne: Zdvojené spoluhlásky

Odvodené príd. mená (d/dd, k/kk atď.)

Písanie nn/n

Zdvojené spoluhlásky

Spoluhláskové skupiny

Zdvojené spoluhlásky: mix

Veľké písmená: Miesta

Geografia, príroda, vesmír

Štáty, oblasti

Mestá, časti miest, ulice

Budovy, stavby

Miesta: mix

Slovné druhy: Podstatné mená

Určovanie podstatných mien

Podstatné mená: rod

Podstatné mená: číslo

Podstatné mená: pády

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Mužský rod: životné a zvieracie

Mužský rod: neživotné

Ženský rod

Stredný rod

Pomnožné podstatné mená

Podstatné mená: vzory

Genitív alebo akuzatív?

Interpunkcia: Čiarky vo vetách

Jednoduchá veta: oslovenia, pozdravy, citoslovcia

Jednoduchá veta: viacnásobný vetný člen

Jednoduchá veta: prívlastok, prístavok

Jednoduchá veta: hodnotiace častice a kontaktové výrazy

Jednoduchá veta: vytýčený vetný člen

Čiarky: priraďovacie súvetie

Čiarky: priraďovacie súvetie a spojky aj-aj, i-i, ani-ani, buď-alebo, či-či

Čiarky: podraďovacie súvetie

Čiarky: podraďovacie súvetie a spojky a preto, a teda, a tak, a predsa

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Interpunkcia: Interpunkcia a typografia

Interpunkčné znamienka

Priama reč

Skratky, značky, dátumy, časy, číslice, číslovky

Rozbor viet, stavba slov: Vetné členy

Podmet a prísudok

Podmet, prísudok, predmet, prívlastok, prísl. určenie

Predmet (priamy/nepriamy)

Prívlastok: zhodný alebo nezhodný

Príslovkové určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny)

Prístavok

Prívlastok zhodný

Doplnok

Slová a ich význam: Vzťahy slov

Zložené slová

Prídavné mená a príslovky

Podstatné mená

Prídavné mená

Slovesá

Podstatné mená

Prídavné mená

Slovesá

Slová a ich význam: Význam slov

Ľudia a osoby

Bájne bytosti

Predmety a veci

Materiály a ich vlastnosti

Hudba a nástroje, tanec

Literatúra

Slovenskí autori a ich postavy

Svetoví autori a ich postavy

Politika, medicína a veda

Móda, jedlo, spoločnosť

Šport

Tematické zadania: Tematické zadania: čítanie s porozumením

Tematické zadania: čítanie s porozumením

Doktor Nápad

Gumička

Za doktorom Nápadom prišla raz gumička do vlasov.

„Pán doktor, ja mám šialené závraty. Hojdám sa na konci Katkinho vrkoča. Bojím sa, že sa raz uvoľním a z tej výšky spadnem na zem.“

Doktor Nápad sa hlboko zamyslel. Potom navrhol gumičke, aby Katku presvedčila, nech si nechá narásť dlhšie vlasy, aby mala vrkoč až po zem.

Texty o obrázkoch

Deti v záhrade

Tom a Jana sú súrodenci. Obaja dnes majú červené oblečenie. Peter je Tomášov spolužiak. Júlia sa schováva za stromom.

Líška Adela

Vodomerka

Líška Adela prišla k rybníku, kde sa na priezračnej hladine kĺzala vodomerka.

„Ako to robíš, že sa udržíš nad vodou?“ opýtala sa Adela.

„To je jednoduché, mám na nohách malé vzduchové vaky, ktoré ma nadnášajú,“ odpovedala vodomerka.

Líške to pripadalo úžasné a tak zobrala z lesa štyri igelitové vrecká, ktoré tam pohodili neporiadni turisti, nafúkla ich a priviazala si každé na jednu nohu. Bohužiaľ si ich priviazala zle a navyše boli deravé. A tak sa Adela vykúpala v rybníku a ešte jej kapry vynadali, že im znečisťuje vodu.

Bájky

Zajac a korytnačka

Ležal zajac na pasienku a odrazu k nemu prišla korytnačka.

„Stavím sa s tebou, že budem pri lese skôr ako ty,“ vraví korytnačka zajacovi.

„Ty sa so mnou chceš pretekať?“ čudoval sa zajac. „Veď si pomalá ako slimák a mňa ani najrýchlejší pes nedobehne. Ale ak chceš, budeme sa pretekať.“

Tak začali preteky. Korytnačka sa ponáhľala, ako najlepšie vedela, ale márne, posúvala sa dopredu len pomaly. Dívala sa však stále iba na les pred sebou, neobzerala sa a stále sa zvoľna, ale odhodlane blížila k cieľu. Zajac zatiaľ stále ležal na chrbte a vravel si: „Času dosť, na jej sto krokov mi stačia dva skoky a aj tak budem pri lese prvý.“

O nejakú chvíľu sa lenivo otočil a pozrel sa k lesu. Korytnačka bola odrazu kúsok od cieľa. Prekvapený zajac rýchlo vyskočil a dal sa do behu, ale korytnačku už nedobehol. Keď dobehol do cieľa, korytnačka naňho čakala.

Ufón stratený v meste

Detolokátor

Grin5X nikdy na inú planétu nechcel ísť. Lenže na školskej exkurzii v Ústave vesmírneho cestovania sa omylom dotkol fotónového detolokátora, čím sa teleportoval do stredu malého mesta na planéte Zem.

„A do kapusty,“ pomyslel si Grin5X, keď okolo seba uvidel scénu ako z učebnice galaxypisu. Domy okolo boli oveľa menšie ako na jeho planéte, navyše postavené z kameňa, železa, betónu, teda veľmi zastaralých materiálov. Po uliciach veľmi pomaly chodili prazvláštne dvojnohé tvory a medzi nimi o niečo rýchlejšie kľučkovalo veľa rôzne tvarovaných farebných krabíc so štyrmi kolesami.

„To zas bude deň,“ povzdychol si chudák mimozemšťan a išiel hľadať veľvyslanectvo svojej planéty.

Príbehy plné prísloví

Výlet na bicykloch

Cez víkend sme vyrazili na výlet na bicykloch. Keď na stretko dorazili strýko Juraj s bratrancom Petrom, tato sa na nich pobavene pozrel a poznamenal: „Jablko nepadá ďaleko od stromu.“ Išiel s nami aj spolužiak Ferko, ktorý je trochu xxxxx. Na konci trasy bol náročný zjazd s klopenými zákrutami. Ferko na zjazde havaroval a tato si neodpustil komentár: „Pýcha predchádza pád.“ Ako posledný prešiel zjazd Peter, ktorý si za to vyslúžil od tatu hodnotenie: „Tichá voda brehy myje.“

Príbehy z chovateľských potrieb

Ovce pani Békovej

V stredu o siedmej hodine niekto zaklopal na dvere chovateľských potrieb U Granuly.

„Otvárame až o hodinu,“ zavolal od pultu vedúci, pán Šváb, ktorý práve ochutnával krmivo pre rybičky. Pán Šváb na sebe vždy testoval kvalitu všetkých krmív pre zvieratá, pretože nechcel predávať nevyhovujúce alebo skazené výrobky.

„Prosím, pustite ma dnu, je to naliehavé!“ odpovedal rozrušený ženský hlas spoza dverí. Pán vedúci premýšľal, čo sa asi mohlo takto skoro ráno stať. Predsa len prešiel k dverám, otočil kľúčom a dovnútra sa nahrnula vysoká chudá pani.

„Páni, dobrý deň, pani Béková, taká stála zákazníčka a ja som vás po hlase nespoznal!“

„Pán vedúci, prosím pomôžte, potrebujem nutne holiaci strojček na ovčiu vlnu! Po tom novom krmive, ktoré ste mi predali včera, mojím miláčikom narástlo cez noc šialene veľa vlny a vzhľadom na to, že už takto od rána je skoro 25 °C, tak by sa mi cez deň určite na pastvine uvarili!“ nariekala pani Béková.

„Aha, aha. Lenže my holiace strojčeky na vlnu nevedieme,“ povedal rozvážne pán Šváb, „ale mohol by som vám požičať svoj holiaci strojček. Len mi ho musíte do večera vrátiť, pretože mi od včera veľmi rýchlo rastú fúzy a vôbec neviem prečo.“

Grécke báje

Stvorenie človeka

Osamelý Prometeus, potomok božského rodu Titanov, sa potuloval po ľudoprázdnej planéte Zem. Túžil stretnúť niekoho, Kto by bol on. Jedného dňa, keď zapršalo, Prometeus spravil z mäkkého blata sochu. Bohyňa múdrosti Athéna soche vdýchla život. Tak vznikli ľudia. Prometeus ich naučil myslieť a pracovať. Bohovia zhromaždení na hore Olymp, sídle bohov, to však videli inak. Až jedného dňa si vládca bohov Zeus Prometea zavolal k sebe: „Prometeus, zabudol si ľudí naučiť, že nás bohov majú uctievať. Všetky ľudské osudy sú predsa v našich rukách.“ Aby teda Prometeus ľudí naučil aj toto, zabil býka. Na jednu kopu dal všetko mäso, prekryl ho kožou a navrch položil žalúdok, na druhú, väčšiu kopu naukladal kosti, ktoré starostlivo prekryl tukom. Druhá kopa pôsobila lákavejšie. Na zem zostúpil Zeus. „Zeus, sám vyber si obetu, ktorú chceš, aby ti ľudia obetovali,“ vyzval Dia Promteus. Zeus pochopil. Napriek tomu na sebe nedal nič znať a vybral na prvý pohľad väčšiu a lákavejšiu obetu. Od tých čias ľudia bohom obetovávali kosti a tuk a sami si nechávali mäso.

Články, rozhovory, názory

Letecké cestovanie

Je to najvyšší počet cestujúcich v novembri za posledných desať rokov a druhý najvyšší no-vembrový výsledok v celej histórii letiska! V porovnaní s vlaňajším novembrom, kedy letisko vybavilo vyše 118-tisíc cestujúcich, vzrástol v novembri 2018 počet cestujúcich až o 18 percent. „Od začiatku roka do konca novembra už využilo lety z Bratislavy a do Bratislavy spolu 2 151 806 cestujúcich, čo predstavuje nárast až o 18 percent v porovnaní s rovnakým obdobím vlani. Vtedy za jedenásť mesiacov roka vybavilo letisko 1,82 milióna cestujúcich,“ informoval predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec. Počas jedenástich mesiacov roka sa na letisku v Bratislave uskutočnilo 28 590 letov (+12 %). Je to už viac odletov a príletov ako za celý rok 2017, kedy letisko zaznamenalo vyše 27-tisíc pohybov lietadiel. V samotnom novembri sa uskutočnilo 2 051 letov. Najviac cestujúcich cestovalo od začiatku roka pravidelnými linkami do Londýna, Dublinu a Moskvy. (Zdroj: BTS)

Požierač snov

Gonzalo

Bola temná noc. Gonzalo sa v posteli posadil. Prebudil ho chrčiaci hlas. Chvíľu premýšľal, čo to je a odkiaľ sa to ozýva. Potom na to prišiel. Benny. Zasa sa mu niečo zdá a hovorí zo spánku. Gonzalo by dal čokoľvek za to, aby sa mu to dialo tiež. Lenže nevedel, čo by to „čokoľvek“ mohlo byť. Nedokázal si to predstaviť. Chýbala mu fantázia a predstavivosť. Už od narodenia mohol vnímať len to, čo na vlastné oči videl alebo to, čo sám počul. Nedokázal si predstaviť zážitky a príbehy, ktoré mu niekto rozprával. Vždy počul len hlas, ktorý hovoril slová, nevedel k nim však priradiť žiadnu zrakovú predstavu. Lekárova diagnóza znela jasne: aphantasia totalis alebo celková absencia fantázie a predstavivosti. Gonzalo veľmi nevedel, čo to tá fantázia a predstavivosť sú, a tak sa rozhodol, že si ich nájde na Wikisofii.

Wikipédia

Diaľkomerný systém

Diaľkomerný systém je systém, pri ktorom sa poloha nejakého objektu určuje zo vzdialeností od bodov so známou polohou. Napr. v krajine môžeme určiť našu polohu pomocou mapy a ďalekohľadu, ktorý vie zmerať vzdialenosť od pozorovaného objektu (napr. s pomocou laseru). Ďalekohľadom zmeriame vzdialenosť k dvom oporným objektom, ktoré sú zároveň na mape, a kružidlom na mape nakreslíme okolo každého z týchto dvoch objektov kružnicu so zmeraným polomerom. Naša poloha je v jednom z priesečníkov oboch kružníc (existujú dve riešenia).

Jazykové prostriedky

Synekdocha

Synekdocha je jazyková figúra, pri ktorej sa názov celku použije pre označenie častí (Washington rokuje s Moskvou = označenie amerických a ruských politikov) alebo naopak názov častí pre označenie celku (napr. mať strechu nad hlavou = označenie celého domova).

Populárno-náučné texty

Polárne oblasti

Hrdzavé zafarbenie plávajúceho ľadu je najčastejšie spôsobené pigmentom rias. Keď na polárne končiny svieti slnko, ale morský ľad ešte nie je roztopený, slúži ako akýsi „skleník“ pre jednoduché riasy (rozsievky) a veľké spoločenstvá morských kôrovcov. Najdôležitejšia je iba 6 centimetrová pancierovka Euphausia superba, známa aj ako kril. Keď sa ľad roztopí, vytvára tento kril obrovské húfy, ktoré priamo či nepriamo živia prakticky všetky organizmy v polárnych moriach aj na pevnine.

Na súši je iba 50 druhov machov a lišajníkov a len 3 kvitnúce rastliny. Lišajníky narastú len 1 mm za rok. Po rastlinách je zakázané chodiť, jeden krok totiž môže zničiť storočnú rastlinku. Nízka produkcia suchozemskej biomasy neumožňuje existenciu fauny nezávislej od mora.

(z časopisu Mensa)

Články, rozhovory, názory II

Fejtón

Ak by ste im povedali, že dvakrát dva sú štyri, odpovedia vám na to pohotovo a s akousi prevahou: „Áno, ale dvakrát tri, pane, je šesť.“ Potom od vás odídu s uspokojením, že sa nedali a že to vaše tvrdenie uviedli, ako sa vraví, na pravú mieru. Ak by ste si vydýchli, že už sa, chvalabohu, trochu predlžuje deň, namietnu niečo na spôsob: „Áno, ale tým sa iste hospodárska mizéria nezlepší.“ Ak by ste sa z nejakých naliehavých dôvodov pohoršili, že Peter je zlodej a huncút, odpovedia: „Áno, ale ani tamtohľa pán Capl, nie je o nič lepší.“ A tak ďalej. (Karel Čapek)

Imaginárne slová

Chomtavce

V Želoseči žijú tri druhy chomtavcov. Prvým druhom sú kafóny, ktoré majú osem šľapúňov a žúrajú hlavne maskózne (na maskózne žúranie je potrebných aspoň šesť šľapúňov). Druhým druhom sú hefanovy, ktoré majú šľapúňov menej ako kafóny a žúrajú výhradne v noci. Posledným druhom sú tefasny. Tie žúrajú lazovidne, pravdepodobne preto, že majú iba dva až štyri šľapúne. Lazovidné žúranie sa vyskytuje aj u ostatných chomtavcov, ale len veľmi zriedkavo.

Karas a Pedro

Karas a Pedro: Dáždnik

Pršalo. Našťastie mali princ Karas a jeho hovoriaci cap Pedro od pána kráľa obrovský dáždnik, pod ktorý sa schovali. Popoludní dážď ustal a naši dobrodruhovia pokračovali v ceste za princeznou. O tri hodiny prišli k hlbokej rieke. Bola taká hlboká, že ani dáždikom nedosiahli na dno. Princ Karas vedel plávať, a tak si začal vyzliekať kráľovské tričko a obliekať kráľovské plavky. Cap Pedro plávať nevedel, preto sa radšej začal pásť na lúke pri brehu.

„Pedro, musíme sa dostať cez rieku!“ povedal princ Karas, keď bol prezlečený.

„Ja viem, iba som čakal, kým sa prezlečieš do plaviek,“ odpovedal cap, prestal sa pásť a otvoril dáždnik.

Princ sa začudoval, pretože nebo bolo úplne modré. Cap otočil dáždnik hore nohami, takže mu z neho vznikol čln, na ktorom jednoducho preplával rieku. A chudák princ plával povedľa.

Súhrnná správa IPCC

Dopady zmeny klímy

Dôkazy pozorovaných dôsledkov zmeny klímy sú najsilnejšie a najkomplexnejšie v prírodných systémoch. V mnohých oblastiach meniace sa zrážky alebo topenie snehu a ľadu mení hydrologické systémy a ovplyvňuje množstvo a kvalitu vodných zdrojov (stredná spoľahlivosť). Veľa suchozemských, sladkovodných a morských druhov zmenilo zemepisné oblasti výskytu, sezónne aktivity, migračné cesty, hojnosť výskytu, zmenilo sa tiež vzájomné pôsobenie druhov, a to ako reakcia na prebiehajúcu zmenu klímy (vysoká spoľahlivosť). Niektoré dopady na ľudské systémy sa tiež pripisujú zmene klímy, s väčším alebo menším podielom zmeny klímy, ktorá sa dá odlíšiť od iných vplyvov. Vyhodnotenie mnohých štúdii, ktoré pokrývajú širokú škálu regiónov a plodín, ukazuje, že negatívne dopady zmeny klímy na výnosy plodín boli častejšie ako pozitívne dopady (vysoká spoľahlivosť). Niektoré dôsledky okysľovania oceánov na morské organizmy boli pripísané antropogénnym vplyvom (stredná spoľahlivosť).

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia