Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.

Vybrané slová po Z | stredné

Písanie i/y

Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Mäkké a tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach H, CH, K, G
Písanie i/y v koncovkách
Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod
Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví
Koncovky prídavných mien: matkin, otcov
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
Koncovky -my, -mi, -ami
Y/I v koncovkách: mix
Písanie i/y: mix

Znejú podobne

Samohlásky a dvojhlásky
Písanie ä/e/a
Rytmické krátenie
Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie v/u
Spodobovanie: mix
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n
Zdvojené spoluhlásky: mix

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Slovné druhy

Príslovky

Interpunkcia

Interpunkcia a typografia
Interpunkčné znamienka
Priama reč

Slová a ich význam

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Ukážky

Vybrané slová po V

Vydra riečna

V   dra riečna (Lutra lutra) je cicavec z čeľade lasicov   té. Hoci bol jej v   skyt na Slovensku doložený na 76 % územia, patrí medzi v   znamne ohrozené druhy. Podľa v   skumov env   ronmentalistov žije na našom území iba 150 kusov. V   drie telo je svojou stavbou výrazne prispôsobené životu vo vode. Tvar je v   diteľne pretiahnutý, na krátkych nohách zas v   dno plávacie blany. Tmavohnedá hustá srsť v   nimočne dobre prilieha, a preto v   dru nev   koľají ani veľmi chladná voda. Aj v zime je v   tálna. Bohužiaľ, sme tento druh zvieraťa v dôsledku intenzívneho lovu, znečistenia a regulácie vodných tokov takmer v   hubili. Kde teda žije? Uv   díte ju na brehoch tečúcich i stojatých vôd bez ohľadu na nadmorskú v   šku, no zv   čajne v noci. Čo o nej ešte vieme? Je v   borný plavec. Lov   najmä ryby, no živ   sa aj rakmi, žabami a hlodavcami. Brloh si v   hrabáva tak, aby mal vchod pod hladinou vody a nezabúda ani na únikový v   chod.

Y/I v koncovkách: mix

Zub múdrosti

„Boľav   zub je síce mal   , ale bôľ spôsobuje obrovsk   ,“ povedal Mirko a priložil si na tvár ľadov   obklad. Bol opuchnut   už siedm   deň a začínal z toho byť viac ako mrzut   . A nielen on. Mirkov   rodičia sa pri pohľade na syna trápili tiež. Boli veľmi starostliv   , a preto sa snažili Mirkovi zabezpečiť zodpovedajúc   lekársku starostlivosť. Snažili sa až tak, že z nich bol doktor úplne zmoren   . „Vytrhli sme mu zub múdrosti, a to vždy bolí,“ hovoril im nesmel   doktor upokojujúc   m tónom, “ uľaví sa mu, až sa rana trochu zhojí.“ Lenže na to sa Mirkovi čakať nechcelo, preto bol na všetkých okolo zl   . To však rozhnevan   mlad   muži bývajú.

Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.

Najkrajší gól

Fu   bal som mal vždy rá   , aj keď som ho ni   dy nevedel moc dobre hrať a robil som veľa chý   . Ra   som si povedal, že   tým niečo spravím a začal som trénovať strely na bránu z blí   ka, aj z diaľky. Pre   ďalším zápasom som svojmu dru   stvu povedal, že tentokrát dám určite gól. Nik   o mi neveril, a tak som sa   o spoluhráčmi stavil, že ak nepripíšem ná   mu tímu ani bo   , prídem do školy   pyžame.Po výmene strán som zí   kal loptu a vystrelil som. Na okami   sa zdalo, že lo   ta letí moc ní   ko, ale nakoniec preletela presne ce   horný ro   bránky. Bol som na seba za krásny gól hrdý, no moji fu   baloví spoluhráči sa netešili, práve naopak. Trafil som totiž do vlastnej brány. Aj ke   to bola obrovská ha   ba, stále to bolo lepšie, ako ísť do školy v pyžame. Ve   gól som pre   sa dal, nie?

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia