-1

Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.

Vybrané slová po Z | stredné

Písanie i/y

Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Mäkké a tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach H, CH, K, G
Písanie i/y v koncovkách
Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod
Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví
Koncovky prídavných mien: matkin, otcov
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
Koncovky -my, -mi, -ami
Y/I v koncovkách: mix
Písanie i/y: mix

Znejú podobne

Samohlásky a dvojhlásky
Písanie ä/e/a
Rytmické krátenie
Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie v/u
Spodobovanie: mix
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n
Zdvojené spoluhlásky: mix

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Slovné druhy

Príslovky

Interpunkcia

Interpunkcia a typografia
Interpunkčné znamienka
Priama reč

Slová a ich význam

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Ukážky

Vybrané slová po R

Párty

V našom r   bníku plávajú asi najr   chlejšie r   by na svete. Chcela som jednu odfotiť, ale namočila som si r   fle. R   bník je hlboký, tak som radšej pr   liš ner   skovala a zostala som pri brehu. Keď som pr   šla domov, mama už var   la obed. Br   ndzové halušky rozvoniavali po celej ulici. R   chlo som si dala sušiť r   fle a pr   pravila som si šaty na večernú párty. Do vody som namočila r   žu, večer si urobíme zeleninové r   zoto. S mamou sme sa naobedovali a pustili sa do pr   pravy večere. Párty sa podar   la. Všetci sa zabávali a tancovali v r   tme letnej hudby. R   tmus dokonale cítil aj náš r   šavý kocúr R   ško, ktorý tancoval spolu s hosťami.

Vybrané slová po M

Zverimex

Naša mam   čka nám vždy zakazovala domáce zvieratká. Keď sme však m   nulý týždeň om   lom zabočili do M   javskej ulice a natrafili na obchod so zvieratkami, dovolila nám na desať m   nút vojsť dnu. Jedna m   ška na nás neprestala m   lo pozerať. Naša mamka bola v poriadnom pom   kove. Hneď na druhý deň sme m   š nadšene niesli domov a dali jej meno Jazm   nka. Nakŕm   li sme ju mrkvičkou a šalátom, ktoré sme predtým poriadne um   li. Potom sme jej vyrobili šm   kačku, aby sa nenudila. Ani m   sa už teraz nebudeme nudiť!

Rytmické krátenie

Harry a trpaslíci

Prechádzajúc okolo rokfortských horárn   , zamierili Hagrid s Harrym do začarovaného lesa. Tam mali prevziať tajnú z   sielku od trpasl   čieho kráľa. Spolu s nimi išiel aj netopier   škriatok, drobné stvorenie znám   z mnohých mýtických básn   a piesn   . L   stie pod ich nohami zrazu prestalo šuchotať, vtáč   spev zmizol v diaľke a všetci traja sa ocitli v prítm   lesa. Stáli pod starým líšč   m brlohom, kde na nich už čakali trpaslíci. „Priniesli sme vám s   čiastku z kúzelníck   ch strojárn   , ktorú ste chceli,” ozval sa škriatok. „Teraz nám vydajte z   sielku, pre ktorú prichádzame.” „Moji pomocníci s   čiastku najprv odv   žia, aby sa presvedčili o jej pravosti,” povedal trpasličí kráľ. Hl   siac, že so s   čiastkou je všetko v poriadku, odovzdali trpaslíci z   sielku Harrymu. „Teraz, keď sme uzavreli obchod, pozývame vás na slávnostn   trpasličie hody.” Škriatok sa rýchlo poďakoval a ospravedlnil ich neúčasť, chr   niac tým Harryho a Hagrida pred podivnými chuťami trpasl   čieho jedla.

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia