Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.

Vybrané slová po S | stredné

Písanie i/y

Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Písanie i/y po mäkkých a tvrdých spoluhláskach
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach H, CH, K, G
Písanie i/y v koncovkách
Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod
Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví
Koncovky prídavných mien: matkin, otcov
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
Koncovky -my, -mi, -ami
Y/I v koncovkách: mix
Písanie i/y: mix

Znejú podobne

Samohlásky a dvojhlásky
Písanie ä/e/a
Rytmické krátenie
Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie v/u
Spodobovanie: mix
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n
Zdvojené spoluhlásky: mix

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Slovné druhy

Príslovky

Interpunkcia

Interpunkcia a typografia
Interpunkčné znamienka
Priama reč

Slová a ich význam

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Ukážky

Vybrané slová po R

Život v stredoveku

Na východ od Kr   váňa, popr   kor   te r   eky Tor   sy, sa v stredoveku nežilo ľahko. V okolí sa pr   tom nachádza niekoľko star   ch hradov, avšak tieto pr   jemné pr   bytky patr   li iba pr   snej ar   stokracii. Poddaným zostala iba pr   ťažká, tr   znivá práca. Spod per   ny vstávali skoro ráno, aby sa postarali o dobytok, por   li pôdu r   ľom a zaopatr   li si obživu. R   žu, ba ani br   ndzu ešte nepoznali. Veľmi sa im však dar   lo pr   chytaní r   b, v lese zbierali r   dziky a z kr   kov zbierali chutné r   bezle. Keď po práci v hostinci pozvali na kr   geľ piva potulného básnika, kr   k sa zastavil a všetci počúvali pr   behy a r   my o slávnych r   tieroch na r   chlych koňoch, o nadpr   rodzených okr   dlených drakoch a str   gách. Aj keď sa odvtedy mnohé vrátane nášho pr   stupu k pr   rode zmenilo, presne ako v stredoveku sa na pr   krych svahoch hlbokých lesov skr   va r   šavý r   s ostrovid, a okolo riek s kr   štáľovo čistou vodou stále poletuje rybár   k riečny.

Písanie v/u

Neprirodzené prostredie

V našej zoo máme veľa vzácnych, exotických zvierat. Najradšej chodím na ostro   , kde je oddelenie vtáko   , pretože sa tam vždy rozlieha ich spe   . Najkrajší vták v zoo je určite pá   so svojím pestrofarebným chvostom, no najvzácnejší je tetro   hlucháň, ktorý je u nás ohrozený. Moje obľúbené sú vola   ky a niektoré druhy so   . Pavilón hmyzu mám rád kvôli mra   com, ktorí sú veľmi pracovití. Najobľúbenejší je však pavilón lo   cov, v ktorom je mnoho nebezpečných zvero   . Okrem krokodílo   , púm a hrocho   tam má klietku dokonca aj le   , ktorý často vydáva silný re   . Výbehy v zoo sú síce podobné s krajino   , v ktorej zvieratá žijú, no ani zďaleka neposkytujú zvieratám slobodu robiť to, čo robia v divokej prírode. Šelmy nemôžu ísť na lo   a vtáky v klietkach nemajú toľko stromo   ako v lese, ani horské potoky s čerstvou vodo   . Pre ľudí je zábava, keď môžu sledovať zvieratá, ktoré v prírode nevidia, ale pre živočícho   samotných je život v zoo nepríjemný.

Písanie i/y: mix

Klebetnica s narazeným zobákom

K   m väčšina zvierat v noci sp   , sova Klára sa pr   svetle mesiaca práve zobúdza. Prišiel čas na to, ab   si ulov   la niečo pod zub. Aby v   dela aj v tej najväčšej tme aj tú najmenšiu m   šku, má obrovské oči. Po jedle vždy už len sedí na konár   a húka na cel   les. Vždy sa k nej pr   dajú aj iné lesné tvor   a les sa oz   va všetkými možnými zvukm   . Ale dnes v noci je niečo inak. Klár   no húkanie nie je vôbec počuť. Všetk   zvieratá sa čudujú, pretože sova vôbec nie je na svojej vetve. Niektor   ju dnes cez deň videl   , ako sa rozpráva s vever   čiakom R   škom, ktorý b   va na rovnakom strome a vždy má tie najnovšie klebety z celej hor   . Klára bola z klebetenia taká v   čerpaná, že zaspala na svojom úzkom konári, neudržala sa a spadla do kopy l   stov na lesnej zem   . Našťastie si nezlom   la kr   dlo a nič sa jej nestalo. Dúfajme, že zajtra sa už vysp   poriadne.

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia