Písanie i/y

   Vybrané slová
   Písanie i/y po mäkkých a tvrdých spoluhláskach
   Písanie i/y v koncovkách
Písanie i/y: mix

Znejú podobne

   Samohlásky a dvojhlásky
   Rytmické krátenie
   Spodobovanie
   Spoluhlásky
   Zdvojené spoluhlásky

Veľké písmená

   Ľudia, skupiny, udalosti
   Miesta

Slovné druhy

Ohybné a neohybné slovné druhy
   Podstatné mená
   Prídavné mená
   Zámená
   Číslovky
   Slovesá
   Príslovky
   Predložky
   Spojky
   Častice
   Citoslovcia
   Slovné druhy: mix

Interpunkcia

   Čiarky vo vetách
   Interpunkcia a typografia
   Spolu alebo oddelene

Rozbor viet, stavba slov

   Slovo
   Vetné členy
   Stavba viet
Druhy viet

Slová a ich význam

   Vzťahy slov
   Slovná zásoba
   Frazémy
   Význam slov
   Slová: bonusy

Čítanie

   Abeceda
Slabika
   Čítanie slov
   Čítanie textov

Literatúra

Slovenskí autori a ich postavy
Svetoví autori a ich postavy
   Mýty, povesti, báje a bájky
   Jazykové a literárne pojmy
Náučné a odborné texty
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia