Slovné druhy

Podstatné mená
Určovanie podstatných mien   
Podstatné mená: pády   
Genitív alebo akuzatív?
Prídavné mená
Určovanie prídavných mien
Prídavné mená: druhy
Zámená
Určovanie zámen
Zámená: druhy
Číslovky
Určovanie čísloviek
Slovesá
Určovanie slovies
Príslovky
Určovanie prísloviek
Predložky
Určovanie predložiek
Spojky
Určovanie spojok
Častice
Určovanie častíc
Citoslovcia
Určovanie citosloviec
Slovné druhy: mix
Pán prsteňov
Čo sa deje na Rokforte?
Pocahontas
Harry Potter
Kocúr v čižmách
Klasické a moderné rozprávky

Rozbor viet, stavba slov

Slovo
Určovanie spoluhlások a samohlások
Určovanie druhov spoluhlások
Delenie slov na slabiky
Určovanie koreňa
Určovanie predpony
Predpona, koreň, prípona, koncovka
Vetné členy
Podmet a prísudok
Zo života detí
Podmet, prísudok, predmet, prívlastok, prísl. určenie
Teória veľkého tresku
Harry Potter
Winnetou
Kroniky Narnie
Simpsonovci
Rýchle šípy
Predmet (priamy/nepriamy)
Prívlastok: zhodný alebo nezhodný
Príslovkové určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny)
Prístavok
Prívlastok zhodný
Doplnok
Stavba viet
Hlavná a vedľajšia veta
Typy vedľajších viet
Vedľajšie vety podmetové a predmetové
Vedľajšie vety prísudkové a prívlastkové
Vedľajšie vety príslovkové (miesta, času, príčiny, spôsobu)

Ukážky

Slovné druhy: mix

Starkí bývajú neďaleko nákupného centra.

SlovesoPodstatné menoPredložkaSpojkaPrídavné meno

Určovanie prísloviek

V nedeľu predpoludním silno snežilo.

Príslovka

Určovanie koreňa

hostinec

Koreň
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia