Rozbory: Vetné členy, stavba viet, tvorba slov

Cvičenie určené na precvičovanie stavby slov a viet a na určovanie slovných druhov. Pomocou farbičiek označujte vybrané slová vo vetách. Môžete riešiť viac ako 500 zadaní.

Filter podľa ročníka

Slovné druhy

Ohybné a neohybné slovné druhy  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená
Určovanie podstatných mien  
Zobraziť súhrn témy
Podstatné mená: pády  
Zobraziť súhrn témy
Genitív alebo akuzatív?
Prídavné mená
Určovanie prídavných mien  
Zobraziť súhrn témy
Prídavné mená: druhy  
Zobraziť súhrn témy
Zámená
Určovanie zámen  
Zobraziť súhrn témy
Zámená: druhy  
Zobraziť súhrn témy
Číslovky
Určovanie čísloviek
Slovesá
Určovanie slovies
Príslovky
Určovanie prísloviek
Predložky
Určovanie predložiek
Spojky
Určovanie spojok
Častice
Určovanie častíc
Citoslovcia
Určovanie citosloviec
Slovné druhy: mix
Pán prsteňov
Čo sa deje na Rokforte?
Pocahontas
Harry Potter
Kocúr v čižmách
Klasické a moderné rozprávky

Rozbor viet, stavba slov

Slovo
Určovanie spoluhlások a samohlások
Určovanie druhov spoluhlások
Delenie slov na slabiky
Určovanie koreňa
Určovanie predpony
Predpona, koreň, prípona, koncovka
Vetné členy
Podmet a prísudok
Zo života detí
Podmet, prísudok, predmet, prívlastok, prísl. určenie
Teória veľkého tresku
Harry Potter
Winnetou
Kroniky Narnie
Simpsonovci
Rýchle šípy
Predmet (priamy/nepriamy)
Prívlastok: zhodný alebo nezhodný
Príslovkové určenie (miesta, času, spôsobu, príčiny)
Prístavok
Prívlastok zhodný
Doplnok
Stavba viet
Hlavná a vedľajšia veta
Typy vedľajších viet
Jednočlenné a dvojčlenné vety
Vedľajšie vety podmetové a predmetové
Vedľajšie vety prísudkové a prívlastkové
Vedľajšie vety príslovkové (miesta, času, príčiny, spôsobu)
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia