Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuto

4:54

Stráveno času

Posledných 7 dní

Viete, ako je to správne?

Vybrané slová po S

Pán Kabát

Pán Kabát, dobrovoľný hasi   č z Bratislavy, šiel do dôchodku, a tak predal byt na s   dlisku a spoločne s manželkou a s   nom sa odsťahoval do hôr. Medzi kopcami bolo krásne, stromy v záhrade boli obs   pané ovocím, mladé s   korky si pos   lňovali krídla pred prvým vzlietnutím a túlavé psy na lúkach preháňali s   sle. Susedia však nových prisťahovalcov posielali s   láckymi rečami späť do Bratislavy. Na jeseň prišlo s   chravé počasie, začal fúkať s   lný severák a čoskoro sa už z neba s   pal s   pký sneh. Bolo ho des   vo mnoho, do hôr ani z hôr sa vôbec nedalo dostať. Nepríjemná s   tuácia. Pán Kabát s   ce nebol automechanik, ale vedel si rady. Do cisterny svojho s   lného has   čského auta nas   pal pos   povú zmes a vyrobil tak s   pač, nákladiak, ktorý dokáže za jazdy s   pať piesok na cestu, aby sa nešmýkala. Potom si sadol za volant, zapol s   tič, s hlasným vrčaním naštartoval a s   pal. Večer nanos   li všetci susedia do chalupy pána Kabáta domáce s   ry, vína a s   rupy a pros   li ho, aby sa na nich za tie ich reči nehneval.

Vybrané slová po M

zm_sluplný život

yi

Vybrané slová po P

Prales

V pralese sa op   ce hrali na p   rátov. Hojdali sa na stonkách pop   navých lián a hlasno sa dohadovali, kto bude ich kap   tánom. Zrazu sa ozvalo prenikavé zap   skanie. Poplach, blížia sa p   tliaci! Op   čí bojovníci na nevítaných hostí namierili svoje drevené p   štole. P   šní p   tliaci sa preľakli a p   štiac zdvihli ruky nad hlavu. Potom sa museli pochlap   ť a odp   kať si svoj trest: naplniť p   vnicu op   čích p   rátov kokosmi a p   stáciami.

Vybrané slová po B

Pán Crusoe

Rob   nson prib   jal klince vo svojom ob   dlí a v duchu si rob   l b   lanciu posledného roka. Odkedy začal okrem pestovania b   lín chovať dob   tok, jeho živob   tie sa výrazne zlepšilo. Obľúb   l si hlavne b   čie žľazy, b   volie mlieko a pečené kob   lky. Nerád zab   ja, ale nab   tá puška a silné b   cepsy sú pre prežitie nevyhnutné. Na pustom ostrove i tak nie je veľký blahob   t: kde sú tie časy, keď sa bezstarostne preháňal na b   cykli a obedoval v čínskom b   stre? Jedinými spoluob   vateľmi sú tu starob   lé stromy a divoké b   linožravce. Vedel b   sa ešte do ob   čajného uponáhľaného sveta vrátiť?

Vybrané slová po Z

Zuzka

Zuzka na vyučovaní z   vala od únavy. Z   stila som, že ju kvôli tomu prez   vali Spachtoška. Keď z   va, na rukách s jej objavia z   momriavky. Nezáleží na tom, či je z   ma alebo leto. Zuzka je nadaná na jaz   ky. Spolužiaci ju občas vyzývajú na jaz   kové súboje. Vždy však z   stia, že sa musia viac učiť. Zuzka je jednoducho najlepšia. Niektorí spolužiaci sú zlomyseľní a chcú jej pokaz   ť radosť z víťazstva. Zuzka si to väčšinou nevšíma a srdečne ich poz   va na oslavu narodenín. Neprajní spolužiaci sú zarazení jej prístupom a nechápavo pozvanie príjmu. Na oslave z   stia, že Zuzka je skvelá a múdra kamarátka. Nabudúce sa radšej nebudú oz   vať a predtým ako budú zlomyseľní, uhryznú si do jaz   ka.

Vybrané slová po R

Námorník

Str   ko R   chard je r   bár, a tak nám vždy pred Vianocami z r   bníka vyloví toho najkrajšieho kapra. Niekedy sa nám ho podarí presvedčiť, aby sa šiel namiesto r   ľovania hrať na skr   vačku. Teraz je vonku pr   liš veľká zima, preto sa s nami radšej zar   l do per   n a porozprával nám, ako raz na mori zažil hur   kán. Loď v mocných por   voch vetra narážala na ľadové kr   hy a aj inak nebojácne lodné kr   sy sa zar   li hlboko do vriec s r   žou. Kapitán ver   l, že napriek všetkým r   zikám vyviaznu z hur   kánu živí. A tak sa i stalo. Len r   zoto už žiadny z námorných r   bárov nemôže ani cítiť.

Viac  »
NAPÍŠTE NÁM

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.

Odoslať