Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online


Dnes zvládnuté

1:55:05

Stráveno času

Posledných 7 dní

Viete, ako je to správne?

Predmet (priamy/nepriamy)

Kúpil zaujímavú knihu o umení.

Predmet

Vybrané slová po B

Bubeník

B   strík si rád dob   ja baterky hrou na b   cie. Ob   čajne hráva vo svojom ob   dlí na B   strickej ulici. Náb   tok v ob   vačke sa otriasa. V rytme búrlivého b   tia poskakuje i B   stríkova ofina farby ob   lia. Zem duní, akob   po nej bežalo stádo b   zónov. Až keď odb   je desať hodín, uloží B   strík b   cie paličky do krab   ce. Na upokojenie si pred spaním dá Prib   náčika a vypije šálku b   linkového čaju. Len mamička bezradne spína rukami: „Keb   si tak bol radšej vybral gitaru!“

Vybrané slová po S

Vtáčia záchrana

Trojčlenná s   slia rodina má za sebou strašidelný deň. Ráno rodičia so svojím s   nom S   lvestrom vyliezli zo svojho podzemného s   dla, aby sa nas   tili semienkami a korienkami rastlín, ktoré rastú na lúke. V tráve sa s   sle cítia bezpečne, pretože vidia, kto sa k nim blíži, a môžu sa nebezpečnej s   tuácii vyhnúť. V dnešné s   chravé ráno ich však neochránila ani nízka tráva. Silvester us   lovne hľadal niečo pod zub, a tu pred sebou začul zas   čanie. Pred ním bol dlhý s   vý had. Nebol čas ani pros   ť o milosť, ani s   mulovať, že tam nie je, musel sa dať na útek. Zastavil sa, až keď des   vý hadí s   kot ustal. Po dlhom behu len s   pel a lapal po dychu. Po chvíli s   uvedomil, že sa zatúlal až na neďaleké s   dlisko a premohol ho s   lný strach. Jeho rodičia nechceli, aby sa z ich s   na stala s   rota. Po celej lúke rozhlás   li, že sa s   slík stratil a všetci sa ho vydali hľadať. Našťastie ho vypátrala s   korka, ktorá mu pomohla nájsť cestu domov.

Vybrané slová po R

Život v stredoveku

Na východ od Kr   váňa, popr   kor   te r   eky Tor   sy, sa v stredoveku nežilo ľahko. V okolí sa pr   tom nachádza niekoľko star   ch hradov, avšak tieto pr   jemné pr   bytky patr   li iba pr   snej ar   stokracii. Poddaným zostala iba pr   ťažká, tr   znivá práca. Spod per   ny vstávali skoro ráno, aby sa postarali o dobytok, por   li pôdu r   ľom a zaopatr   li si obživu. R   žu, ba ani br   ndzu ešte nepoznali. Veľmi sa im však dar   lo pr   chytaní r   b, v lese zbierali r   dziky a z kr   kov zbierali chutné r   bezle. Keď po práci v hostinci pozvali na kr   geľ piva potulného básnika, kr   k sa zastavil a všetci počúvali pr   behy a r   my o slávnych r   tieroch na r   chlych koňoch, o nadpr   rodzených okr   dlených drakoch a str   gách. Aj keď sa odvtedy mnohé vrátane nášho pr   stupu k pr   rode zmenilo, presne ako v stredoveku sa na pr   krych svahoch hlbokých lesov skr   va r   šavý r   s ostrovid, a okolo r   ek s kr   štáľovo čistou vodou stále poletuje rybár   k r   ečny.

Vybrané slová po B

Bohatá fantázia

Spolu s rodinou b   vam na dedine, kúsok od zrúcaniny starob   lého hradu. Často rozmýšľam, ako to tu kedysi vyzeralo. Tam, kde teraz máme záhradu, sa možno b   li rytieri, ktorí sa snažili hrad ochrániť pred dob   vateľmi z B   zancie. Chcel b   som vedieť, ako by taká b   tka vyzerala. Zvíťazili by dob   vatelia, alebo ich domáci dokázali odb   ť? Keb   ste nás navštívili, mohli b   ste zažiť všeličo zaujímavé. Jazdiť na b   cykli po náučnej cyklotrase, schovávať sa v lab   rinte v ob   lí, alebo navštíviť biofarmu. Chovajú tam všetky možné zvieratká. Naposledy kúpili čierneho b   ka a krásnu bielu kob   lu. Život na vidieku si obľúb   každý.

Jednoduchá veta: oslovenia, pozdravy, citoslovcia

Beda, vyvrtol som si členok!

Viac  »
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia