Precvičovanie slovenčiny online

Každý môže mať perfektnú slovenčinu.

Precvičovanie slovenčiny online

Viete, ako je to správne?

Vybrané slová po R

Život v stredoveku

Na východ od Kr   váňa, popr   kor   te r   eky Tor   sy, sa v stredoveku nežilo ľahko. V okolí sa pr   tom nachádza niekoľko star   ch hradov, avšak tieto pr   jemné pr   bytky patr   li iba p   ísnej ar   stokracii. Poddaným zostala iba pr   ťažká, tr   znivá práca. Spod per   ny vstávali skoro ráno, aby sa postarali o dobytok, por   li pôdu r   ľom a zaopatr   li si obživu. R   žu, ba ani br   ndzu ešte nepoznali. Veľmi sa im však dar   lo pr   chytaní r   b, v lese zbierali r   dziky a z kr   kov zbierali chutné r   bezle. Keď po práci v hostinci pozvali na kr   geľ piva potulného básnika, kr   k sa zastavil a všetci počúvali pr   behy a r   my o slávnych r   tieroch na r   chlych koňoch a nadpr   rodzených okr   dlených drakoch a str   gách. Aj keď sa odvtedy mnohé vrátane nášho pr   stupu k pr   rode zmenilo, presne ako v stredoveku sa na pr   krych svahoch hlbokých lesov skr   va r   šavý r   s ostrovid, a okolo r   ek s kr   štáľovo čistou vodou stále poletuje rybár   k r   ečny.

Vybrané slová po B

Bohatá fantázia

Spolu s mojou rodinou b   vame na dedine, kúsok od zrúcaniny b   valého hradu. Často rozmýšľam, ako to tu kedysi vyzeralo. Možno že tam, kde máme teraz záhradu sa b   li rytieri, ktorí sa snažili hrad dob   ť s tými, ktorí ho bránili. Chcel b   som sa dozvedieť, ako sa táto b   tka skončila. Zvíťazili dob   vatelia, alebo ich obrancovia dokázali odb   ť? Okrem zaujímavej histórie má však naša dedina aj iné výhody. Je tu veľa lesov a lúk, kde sa dá jazdiť na b   cykli, a mnoho polí, na ktorých sa dá v ob   lí hrať schovávačka. Treba si síce dávať pozor na stáda kráv a b   kov, ale život v prírode si obľúb   každý.

Harry Potter

Zlatá strela sa vznášala nad Malfoyovým ľavým uchom.

Prívlastok zhodnýPodmetPrísudokPu miesta

Vybrané slová po S

Pán Kabát

Pán Kabát, dobrovoľný hasi   č z Bratislavy, šiel do dôchodku, a tak predal byt na s   dlisku a spoločne s manželkou a s   nom sa odsťahoval do hôr. Medzi kopcami bolo krásne, stromy v záhrade boli obs   pané ovocím, mladé s   korky si pos   lňovali krídla pred prvým vzlietnutím a túlavé psy na lúkach preháňali s   sle. Susedia však nových prisťahovalcov posielali s   láckymi rečami späť do Bratislavy. Na jeseň prišlo s   chravé počasie, začal fúkať s   lný severák a čoskoro sa už z neba s   pal s   pký sneh. Bolo ho des   vo mnoho, do hôr ani z hôr sa vôbec nedalo dostať. Nepríjemná s   tuácia. Pán Kabát s   ce nebol automechanik, ale vedel si rady. Do cisterny svojho s   lného has   čského auta nas   pal pos   povú zmes a vyrobil tak s   pač, nákladiak, ktorý dokáže za jazdy s   pať piesok na cestu, aby sa nešmýkala. Potom si sadol za volant, zapol s   tič, s hlasným vrčaním naštartoval a s   pal. Večer nanos   li všetci susedia do chalupy pána Kabáta domáce s   ry, vína a s   rupy a pros   li ho, aby sa na nich za tie ich reči nehneval.

Vybrané slová po Z

Duchovia prehovorili

Zatiaľ čo pani Zora vz   vala duchov, ležal pán Žigmund v posteli z poz   nkovaného kovu. Miestnosťou sa pravidelne oz   valo jeho z   vanie, ale kvôli Zorinmu vz   vaniu nemohol zaspať. Jeho žena vyz   vavo pozerala do steny a snažila sa akýmsi cudzím jaz   kom z   skať nadprirodzené bytosti na svoju stranu. Žigmund sa rozhodol, trochu z   štne, využiť svoje bruchovravecké schopnosti. „Rozopni si z   ps, vezmi si pyžamo a pod az   mutom 60 stupňov zamier rovno do postele,“ ozvalo sa náhle hlbokým hlasom. Zora z toho mala z   momriavky na celom tele. Bystro pokyny splnila, privinula sa k svojmu mužovi a pred tým, ako zaspala, mu poďakovala, že dnes to vz   vanie svojím chrápaním konečne raz nepokaz   l. Duchovia k nej prvýkrát prehovorili.

Vybrané slová po M

m_javský jarmok

yi
Viac  »
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia