Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.

Vybrané slová po M | stredné

Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po L
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
Prípony -mi, -ami / koncovky -my
YI Koncovky: mix
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie ä/e
Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Spodobovanie: mix
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n
Zdvojené spoluhlásky: mix

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Typografia

Bodky a medzery
Priama reč
Interpunkčné znamienka

Lexikológia

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Príslovky

Ukážky

Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)

Súťaženie

Môj spolužiak Andrej je tento školsk   rok najlepš   m žiakom našej triedy. Minul   rok som prvenstvo držala ja. Som veľmi súťaživ   typ človeka a dúfam, že budúc   rok ho predbehnem. Niektor   spolužiaci si o nás myslia, že okrem školsk   ch aktivít nemáme žiadne iné. Veľmi sa však mýlia. Andrej je výborn   m plavcom a ja čas rada trávim maľovaním abstraktn   ch obrazov. Okrem toho je Andrej aj skvel   m bicyklistom. Svedčí o tom aj včerajš   turnaj. Zúčastnili sa na ňom len tí najlepš   z našej školy. Matej skončil tret   . Nemôže byť predsa vo všetkom prv   . Niektor   súťažiaci boli unaven   už po prv   ch dvoch kilometroch. Matej ich zvládol všetk   ch desať. Budúc   rok sa možno zapojím aj ja. Dovtedy si však musím naplánovať pravideln   tréning. O svojom nápade som v škole povedala Matejovi a bol nadšen   . Spoločne sa z nášho súťaženia tešíme. Posúvať sa stále vpred je skvel   pocit.

Písanie ä/e

Harry a mäsožravá rastlina

Harry, Ron a Hermiona stáli pred zatvor   nými dverami. Keďže Hermiona vedela spam   ti takm   r všetky kúzla, b   z problémov ich otvorila. „Som hladný a sm   dný,” sťažoval sa Ron. „Odkedy trénuješ na súťaž v školskom p   ťboji, neustále počúvam o chutnom m   sku a šťavnatej hov   dzinke,” podráždene reagoval Harry. „Radšej sa pusťm   do práce,” zav   lila Hermiona. „Musíme nájsť posv   tnú rukov   ť čarodejníckeho m   ča kráľa Sv   topluka.” Pred čarodejníkmi sa týčila rastlina, ktorá pripomínala obrovskú nev   dzu. „Toto je m   sožravka obyčajná,” vysv   tľovala Hermiona. „Je mimoriadne neb   zpečná. Na svoju korisť v   čšinou pôsobí omamne, vyvoláva v nej hlad a sm   d. Napokon ju uv   die do takého zm   tku, že sa korisť sama uv   zní v jej smrteľnom objatí.” „Tiež tu cítite to hov   dzie m   sko a čerstvý m   tový čaj?” ozval sa Ron. Vzáp   tí kráčal priamo k rastline, ktorá už otvárala svojich p   ť j   dovatých hláv. „To nie je kvôli p   ťboju,” uv   domil si Harry. „Ron je v   znený kúzlom m   sožravky!” Viac nebolo treba! Hermiona vyriekla čarovné zaklínadlo, rastlina vzáp   tí zamrzla a Harry jej odsekol všetkých p   ť smrteľných hláv. Ron bol zachránený a pod mŕtvou mäsožravkou objavili čarodejníci ukrytú skrinku s posv   tnou rukov   ťou. „Po takomto vyp   tom výkone si určite zaslúžim dvojitú porciu hov   dzinky so zemiakovou kašou,” utrúsil zm   tený Ron netušiac, čo sa vlastn   stalo.

Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)

Vlastnosti

Vždy ma fascinovali rozmanité vlastnosti našej rodiny a priateľov. Sestr   n   poriadkumilovnosť v porovnaní s bratov   m zmyslom pre neporiadok. Matk   n   prísnosť a otcov   miernosť pri stanovovaní pravidiel. Moja matka vždy zápasila s babk   no   tvrdohlavosťou, ktorá je zasa v kontraste s dedkov   m   vlastnosťami. Dedkov   názory sú mi veľmi blízke. Taktiež si rozumiem s mojím bratrancom a bratrancov   kamarátkami. Najväčšia sranda je s Alicin   m   sestrami. Sú vtipné a múdre. Nikdy som sa s nimi nenudila. Je skvelé, ak má človek zmysel pre humor. Moja rodina z otcov   j strany humor, bohužiaľ, nezdedila. Otcov   deti, teda ja a moja sestra Lucia, ho zato máme na rozdávanie. Luci   n priateľ nám niekedy nerozumie, no s bratovo   pomocou sa nám vždy podarí ho rozosmiať. Ešte že sme taká rozmanitá rodina.

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia