Diktáty online

Rýchla príprava na diktáty. Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Naše diktáty majú jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. K dispozícii je viac ako 160 diktátov so zaujímavými príbehmi.

Ak máte záujem o klasické diktovanie s kompletným zápisom, prejdite na hovorené diktáty (nenechajte si ich ujsť, sú teraz výrazne vylepšené).

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.

Vybrané slová po Z | stredné

Písanie i/y

YI Vybrané slová
Vybrané slová po B
Vybrané slová po M
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Vybrané slová po V
Vybrané slová po Z
Vybrané slová po L
YI Tvrdé spoluhlásky
Y/I po spoluhláske L
Y/I po spoluhláskach D, T, N
Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H
YI Koncovky
Koncovky podst. mien - mužský a stredný rod
Koncovky podst. mien - ženský rod, pomnožné
Koncovky prídavných mien (pekný/cudzí/páví)
Koncovky prídavných mien (matkin/otcov)
Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky
Prípony -mi, -ami / koncovky -my
YI Koncovky: mix
Pisanie I/Y: mix

Hláskoslovie

Spodobovanie
Párové spoluhlásky b/p, d/t, h/ch atď.
Písanie ä/e
Pisanie v/u - uprostred a na konci slova
Spodobovanie: mix
Rytmické krátenie
Zdvojené spoluhlásky
Písanie nn/n
Zdvojené spoluhlásky: mix

Veľké písmená

Miesta
Geografia, príroda, vesmír
Štáty, oblasti
Mestá, časti miest, ulice

Typografia

Bodky a medzery
Priama reč
Interpunkčné znamienka

Lexikológia

Slovná zásoba
Spisovné alebo nespisovné?

Tvaroslovie

Príslovky

Ukážky

Spodobovanie: mix

Ľadová hlbina

Najhl   šie jazero na svete je ruský Bajkal. Nachádza sa na Sibíri a je také hlboké, že by sa doň vošiel najvyšší mrakodrap na Zemi, a to dokonca dvakrát na   sebou. Aj ke   rozloho   je to len siedme najv   čšie jazero na svete, vďaka svojej hĺ   ke o   sahuje až jednu pätinu svetových zásob povrchovej sla   kej vody. Taktie   je to jeden z najvýznamnejších zdrojo   pitnej vody, ktorá je veľmi čistá. Do Bajkalu   teká viac ako tristo riek a potoko   . Je o   klopený veľkým množstvom vysokých kopco   a sopiek. V zime je hladina pokrytá vrstvo   ľadu, ktorá môže mať hrú   ku a   dva metre. Ľa   býva úplne priezračný, takže je možné pozorovať život pod hladino   . V jazere žije veľa druho   rastlín a živočícho   . Väčšina z nich sú jedinečné a nevyskytujú sa ni   de inde. Je to napríkla   jediný sla   kovodný druh tuleňo   , tuleň bajkalský.

Vybrané slová po Z

Duchovia prehovorili

Zatiaľ čo pani Zora vz   vala duchov, ležal pán Žigmund v posteli z poz   nkovaného kovu. Miestnosťou sa pravidelne oz   valo jeho z   vanie, ale kvôli Zorinmu vz   vaniu nemohol zaspať. Jeho žena vyz   vavo pozerala do steny a snažila sa akýmsi cudzím jaz   kom z   skať nadprirodzené bytosti na svoju stranu. Žigmund sa rozhodol, trochu z   štne, využiť svoje bruchovravecké schopnosti. „Rozopni si z   ps, vezmi si pyžamo a pod az   mutom 60 stupňov zamier rovno do postele,“ ozvalo sa náhle hlbokým hlasom. Zora z toho mala z   momriavky na celom tele. Bystro pokyny splnila, privinula sa k svojmu mužovi a pred tým, ako zaspala, mu poďakovala, že dnes to vz   vanie svojím chrápaním konečne raz nepokaz   l. Duchovia k nej prvýkrát prehovorili.

Rytmické krátenie

Vášnivý cestovateľ

Cestovanie a príroda patrili k obľúbeným tém   m môjho brata. Zbožňoval tráviť čas spoznáv   ním nových miest a pozorov   ním cudzieho prostredia. Pri zemepisných tém   ch sa vždy vedel rozohniť a s nadšen   m opisovať krásu mnohých plán   a púšt   , ktoré navštív   l. Každé nepresk   mané miesto považoval za ôsm   div sveta. Keď niekam prišiel po prvýkr   t, nič   m sa nelíš   l od bežného cestujúc   ho. Až jeho neustál   skúm   nie krajiny a vytrv   lá zvedavosť z neho urobili skúseného znalca. Vyznal sa v ľuďoch aj v prírode. Z tvár   domác   ch vedel čítať ich emócie, z vôn   ich jedál poznal použité prísady a dokonca sa naučil niekoľko básn   v každom cudzom jazyku, s ktorým sa stretol. Jedným z jeho prian   bolo zažiť prejavy rôzneho počasia a klím   na Zemi. Tak okúsil samotu púšt   , silu búrok, tvrdosť horského sk   lia či stav úpln   ho bezv   tria. Vskutku, jeho skúsenosti sú cennejšie než poklady z rýdz   ho zlata.

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia