Náhľady

Predchodcovia

Podobné

Y/I po spoluhláske L

upl_nulý rok

iy
Dám t_ 10 eur.
Volá sa Ed_ta?
T_m ma neotravuj.

Y/I po spoluhláskach D, T, N

Harry stráca rozum

Harry a Ron sa pred t   ždňom stretli s Kráľovnou n   mf. Tá Harryho asi nejak zman   pulovala a on je odvted   ako posadnutý hľadaním bájneho klad   va t   tanov. Neustále si čosi pot   chu mrmle a v tvári má d   voký, ctižiadost   vý výraz. „Ostaňme pot   chu a držme sa n   zko pri zemi. Nepriatelia nás chcú zast   hnúť nepripravených“, šepkal Harry, ukazujúc na chalupy t   čiace sa pred nimi. Čarodejn   kom sa totiž naskytol d   chberúci pohľad na osadu miestnych mn   chov. Boli to mierumilovní, ost   chaví páni, ktorí sa máloked   st   kali s ostatnými. Ron sa už dávno dovt   pil, že Harry blúzni a cestu do d   vočiny preto naplánoval v predst   hu. Dúfal, že im mn   si pomôžu a Harry na klad   vo zabudne.

h_riť až do noci
Polievka vyk_pela.

Rytmické krátenie

Kedy je uz_vierka súťaže?

aá

Y/I po spoluhláskach D, T, N

t_ a ja

iy

Y/I po spoluhláskach D, T, N

n_vočiť

iy

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

šťavnaté brosk_ne

iy

YI spoluhlásky: mix

zaslúžený odd_ch

yi

Rytmické krátenie

nieč_ pes sa stratil

íi

Y/I po spoluhláske L

nal_čený herec

íý

Rytmické krátenie

včera som ho videl prvýkr_t

áa

YI spoluhlásky: mix

pal_ca

yi

Rytmické krátenie

Básnik v lese

Cestou z práce prechádz   m okolo starých horárn   . Často sa zatúl   m do blízk   ho lesa plného všakovakých vôn   . Nad sebou počujem vtáč   štebot, za stromom sa na okamih mihne líšč   chvost a všade navôkol príjemne šuchoce l   stie. Pomaly prechádzam okolo čern   čím zarasteného sk   lia a vším   m si vysoké topole, ako sa, t   čiac do neba, chv   lia svojou majestátnosťou. Ich listy v   bia všetko vt   čie osadenstvo lesa, ktoré v ich korunách tr   vieva určite veľa času. Otočím sa k pomaly pr   diacej rieke a do dlan   naberiem sviežu vodu. Jej dotyk pre telo je ako sladké pok   nie pre dušu. Popri chôdzi premýšľ   m nad bársč   m a teším sa z uplynulého dňa. Všetko to potom vkl   dám do svojich básn   , ktoré si zatiaľ necháv   m pre seba. Okolo mestských mliek   rní postupne vychádzam z pr   tmia lesa. Neochotne vytriezv   m zo svojho dumania a vidím, že moja poetická chvíľa sa práve skončila.

YI spoluhlásky: mix

d_ka

íý

Y/I po spoluhláske L

vypl_tvať

iy

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

k_priaci prášok

iy

YI spoluhlásky: mix

mal_ny

iy

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

voňavý h_acint

yi
spl_nutie duší
l_chotiť
bl_skavý
pol_py v nose
počul, že vzl_ká

Y/I po spoluhláskach D, T, N

hodiny t_kajú

yi

Rytmické krátenie

začne repatri_cia

áa

Y/I po spoluhláske L

ul_čník

yi

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

Výlet do hôr

Včera sme boli na túre v Besk   dách. Údolia h   rili farbami a z kopcov sa nám nask   tali nádherné výhľady na životom prek   pujúcu prírodu. Poh   bu sme mali za ten deň viac ako na hodinách g   mnastiky. Celkovo sme totiž prešli viac ako desať k   lometrov. Raz sme poch   bili a vych   lili sme sa z vyznačenej cesty. Nečudo, keď nám ch   bala mapa. Takáto ch   ba sa už nesmie opakovať. Cestou späť sme si rozprávali úsmevné h   storky a hútali nad tým, že o rok navštívime g   gantické H   maláje.

Y/I po spoluhláskach K, G, CH, H

v k_vi je veľa vitamínov

yi

Typy vedľajších viet

Stretli sa s ním vtedy , keď mal narodeniny .

Veta hlavnáVV príslovková časováVV podmetová
burg_ňa
k_selka
t_ráž

Následníci

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia