Téma
Písanie i/y: Vybrané slová 4 / 32 0 / 97
Písanie i/y: Písanie i/y po mäkkých a tvrdých spoluhláskach 1 / 13
Písanie i/y: Písanie i/y v koncovkách 1 / 23
Písanie i/y: Písanie i/y: mix 1 / 2
Znejú podobne: Rytmické krátenie 0 / 4
Znejú podobne: Spodobovanie 1 / 9
Znejú podobne: Spoluhlásky 0 / 1
Znejú podobne: Zdvojené spoluhlásky 0 / 13
Veľké písmená: Ľudia, skupiny, udalosti 0 / 15
Veľké písmená: Miesta 0 / 18
Slovné druhy: Ohybné a neohybné slovné druhy 0 / 3
Slovné druhy: Podstatné mená 0 / 26 1 / 26
Slovné druhy: Prídavné mená 0 / 14
Slovné druhy: Zámená 0 / 12 0 / 6
Slovné druhy: Číslovky 1 / 8 0 / 5
Slovné druhy: Slovesá 0 / 28 0 / 16
Slovné druhy: Príslovky 0 / 8 0 / 4
Slovné druhy: Predložky 0 / 1
Slovné druhy: Spojky 0 / 1
Slovné druhy: Častice 0 / 1
Slovné druhy: Citoslovcia 0 / 1
Slovné druhy: Slovné druhy: mix 0 / 14
Interpunkcia: Čiarky vo vetách 0 / 20
Interpunkcia: Interpunkcia a typografia 1 / 6
Interpunkcia: Spolu alebo oddelene 0 / 1
Rozbor viet, stavba slov: Slovo 0 / 7
Rozbor viet, stavba slov: Vetné členy 0 / 28
Rozbor viet, stavba slov: Stavba viet 0 / 3
Slová a ich význam: Vzťahy slov 0 / 19
Slová a ich význam: Slovná zásoba 0 / 9
Slová a ich význam: Frazémy 0 / 8
Slová a ich význam: Význam slov 0 / 14
Slová a ich význam: Slová: bonusy 0 / 852
Čítanie: Čítanie textov 0 / 4 2 / 597
Literatúra: Slovenskí autori a ich postavy 0 / 1
Literatúra: Svetoví autori a ich postavy 0 / 1

Vybrané slová

Vybrané slová po B

Vybrané slová po M

Vybrané slová po P

Vybrané slová po R

Vybrané slová po S

Vybrané slová po V

Vybrané slová po Z

Vybrané slová: mix

Písanie i/y v koncovkách

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Koncovky -my, -mi, -ami

Y/I v koncovkách: mix

Spoluhlásky

Písanie ŕ, ĺ

Podstatné mená

Určovanie podstatných mien

Podstatné mená: rod

Podstatné mená: číslo

Podstatné mená: pády

Podstatné mená: vzory

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Mužský rod: životné a zvieracie

Mužský rod: neživotné

Ženský rod

Stredný rod

Pomnožné podstatné mená

Genitív alebo akuzatív?

Predložky

Určovanie predložiek

Častice

Určovanie častíc

Citoslovcia

Určovanie citosloviec

Čiarky vo vetách

Jednoduchá veta: oslovenia, pozdravy, citoslovcia

Jednoduchá veta: viacnásobný vetný člen

Jednoduchá veta: prívlastok, prístavok

Jednoduchá veta: hodnotiace častice a kontaktové výrazy

Jednoduchá veta: vytýčený vetný člen

Čiarky: priraďovacie súvetie

Čiarky: priraďovacie súvetie a spojky aj-aj, i-i, ani-ani, buď-alebo, či-či

Čiarky: podraďovacie súvetie

Čiarky: podraďovacie súvetie a spojky a preto, a teda, a tak, a predsa

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Spolu alebo oddelene

Základné, násobné, radové číslovky

Slovenskí autori a ich postavy

Slovenskí autori a ich postavy

Svetoví autori a ich postavy

Svetoví autori a ich postavy

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia