Náhľady

Predchodcovia

Podobné

Vybrané slová po R

Život v stredoveku

Na východ od Kr   váňa, popr   kor   te r   eky Tor   sy, sa v stredoveku nežilo ľahko. V okolí sa pr   tom nachádza niekoľko star   ch hradov, avšak tieto pr   jemné pr   bytky patr   li iba p   ísnej ar   stokracii. Poddaným zostala iba pr   ťažká, tr   znivá práca. Spod per   ny vstávali skoro ráno, aby sa postarali o dobytok, por   li pôdu r   ľom a zaopatr   li si obživu. R   žu, ba ani br   ndzu ešte nepoznali. Veľmi sa im však dar   lo pr   chytaní r   b, v lese zbierali r   dziky a z kr   kov zbierali chutné r   bezle. Keď po práci v hostinci pozvali na kr   geľ piva potulného básnika, kr   k sa zastavil a všetci počúvali pr   behy a r   my o slávnych r   tieroch na r   chlych koňoch a nadpr   rodzených okr   dlených drakoch a str   gách. Aj keď sa odvtedy mnohé vrátane nášho pr   stupu k pr   rode zmenilo, presne ako v stredoveku sa na pr   krych svahoch hlbokých lesov skr   va r   šavý r   s ostrovid, a okolo r   ek s kr   štáľovo čistou vodou stále poletuje rybár   k r   ečny.

Vybrané slová po V

Prednáška

Na včerajšej prednáške nás priv   tal bývalý v   ceprezident policajného zboru. Bol v   soký a z obleku mu v   sela biela nitka. To som však postrehol iba ja. V   skózovú košeľu mu zdobili elegantné gombíky. Jeho v   záž bola chvíľami nečitateľná. Bol chudý ako v   žla a väčšinou aj mrzutý. Mal vo zv   ku prechádzať sa po miestnosti. Preto som si tak pozorne všímal jeho v   raz. Rozprával nám o v   stavách, v   počtoch a najnovších v   skumoch. Taktiež spomenul štatistiky o zvýšenom výskyte kriminality v našom kraji. Je smutné, že je veľa mladých ľudí záv   slých na alkohole. Záv   slosti sa dá zv   čajne predchádzať v   tvorením správnych náv   kov v rodine. Na prednáške som sa dozvedel veľa užitočných tipov. Určite ju navštívim aj budúci rok.

Vybrané slová po S

Príroda

Je jeseň a pred nami je veľa s   chravých dní. V niektorých lesoch je možné počuť aj s   kot hadov a spev s   koriek. S rodičmi sme minulý rok spozorovali aj s   vú s   sliu rodinku. Stačí vedieť rozoznávať s   gnály lesa a stať sa jeho súčasťou. S rodičmi veľa cestujeme. Minulý rok sme boli na S   bíri a s   lvestrovský ohňostroj sme sledovali zo s   dliska na S   cílii. Tak ako ľudské telo, aj príroda je dokonalý systém. V lete prežije tie najhorúcejšie dni a v zime odoláva s   lnému chladu.

obyčajná b_fľoška
kab_na
B_tča
slab_na
ob_vateľný
ub_tovací

Vybrané slová po Z

Chvíľa napätia

Pretek do vrchu na Pez   nskej Babe, nebezpečnej, brez   nou obkolesenej ceste s veľkou diverz   tou rôznych zákrut, láka každoročne motoristických nadšencov z celej krajiny. Okolie sa oz   va intenz   vnym revom motorov a vo vzduchu cítiť pach benz   nu a motorových maz   v. Pretekárska legenda Z   ta Jaz   čná, ktorá si od svojich vyz   vateľov vyslúžila prez   vku Z   rkón (názov rakety), sa chystá na začiatok svojej jazdy. U všetkých divákov je badateľná mraz   vá nervoz   ta z blížiaceho sa štartu. Všetci sú napätí, nie je počuť ani malé šuchnutie z   psu alebo z   vnutie. Na semafore naskakuje zelená a auto sa rozbieha s rachotom, ktorý vyvoláva z   momriavky. Z   ta, ktorej viz   tkou je ofenz   vny spôsob jazdy, sa rúti do prvej zákruty a mizne divákom z dohľadu. Už zostáva iba nenaraz   ť alebo jazdu inak nepokaz   ť a dôjsť do cieľa. Z   ska odvážna pretekárka ďaší titul?

Vybrané slová po M

Každý má iné prednosti

M   ško bol m   lý chlapec, ktorý m   loval šport a bol tým najrýchlejším bežcom v triede. Ibaže na hodinách slovenčiny často písal rýchlejšie ako rozm   šľal a dopúšťal sa tak mnohých m   lok. Našťastie sedel v lavici s Dom   nikom, ktorý mal na diktáty šiesty zm   sel. Keď videl M   škov om   l, nenápadne m   kol plecom. Vtom sa ozvala pani učiteľka: „Chlapci, čo sa tam hm   rite?“ M   ško bol z toho celý zmätený, a tak pre istotu vyzm   zíkoval všetky i a y. V duchu si povedal: „Veď si to pani učiteľka dom   slí!“

Vybrané slová po B

Záchranná misia

B   lbo osedlal svoju starú kob   lku a nežne jej dohováral: „B   stro, starká. Ponáhľame sa!“ Jeho snaha však bola zb   točná. Kob   la ďalej kráčala, akob   pánov rozrušený hlas ani nepočula. Až po švihnutí b   číkom sa pustila do cvalu. B   lbo vedel, že chorým hob   tom musí doniesť liečivé b   linky, kým odb   je zajtrajšia polnoc. Posledné dve noci nemal poriadne b   dlo a túžobne si predstavoval svoj útulný príb   tok vo Vreckanoch. Slinky sa mu zbiehali na obľúbené b   skupské chleb   ky. Vtom B   lbo uvidel b   ele kvetinky v tvare hviezdičky. „Hurá, hob   ti sú zachránení!“

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia