Téma
Písanie i/y: Vybrané slová 4 / 37 0 / 97 4 / 7
Písanie i/y: Písanie i/y po mäkkých a tvrdých spoluhláskach 1 / 14
Písanie i/y: Písanie i/y v koncovkách 1 / 22
Písanie i/y: Písanie i/y: mix 1 / 2
Znejú podobne: Samohlásky a dvojhlásky 0 / 1
Znejú podobne: Rytmické krátenie 0 / 4
Znejú podobne: Spodobovanie 2 / 12
Znejú podobne: Spoluhlásky 0 / 1
Znejú podobne: Zdvojené spoluhlásky 0 / 8
Veľké písmená: Ľudia, skupiny, udalosti 0 / 15
Veľké písmená: Miesta 0 / 18
Slovné druhy: Ohybné a neohybné slovné druhy 0 / 3
Slovné druhy: Podstatné mená 2 / 45 0 / 4
Slovné druhy: Prídavné mená 0 / 13
Slovné druhy: Zámená 0 / 12
Slovné druhy: Číslovky 1 / 8
Slovné druhy: Slovesá 0 / 25
Slovné druhy: Príslovky 0 / 2
Slovné druhy: Predložky 0 / 1
Slovné druhy: Spojky 0 / 1
Slovné druhy: Častice 0 / 1
Slovné druhy: Citoslovcia 0 / 1
Slovné druhy: Slovné druhy: mix 0 / 13
Interpunkcia: Čiarky vo vetách 0 / 1
Interpunkcia: Interpunkcia a typografia 1 / 6
Interpunkcia: Spolu alebo oddelene 0 / 1
Rozbor viet, stavba slov: Slovo 0 / 6
Rozbor viet, stavba slov: Vetné členy 0 / 24
Rozbor viet, stavba slov: Stavba viet 0 / 1
Rozbor viet, stavba slov: Druhy viet 0 / 2
Slová a ich význam: Vzťahy slov 0 / 19
Slová a ich význam: Slovná zásoba 0 / 3
Slová a ich význam: Frazémy 0 / 8
Slová a ich význam: Význam slov 0 / 14
Slová a ich význam: Slová: bonusy 0 / 870
Čítanie: Čítanie textov 2 / 534
Literatúra: Svetoví autori a ich postavy 0 / 1

Vybrané slová

Vybrané slová po B

Vybrané slová po M

Vybrané slová po P

Vybrané slová po R

Vybrané slová po S

Vybrané slová po V

Vybrané slová po Z

Vybrané slová: mix

Písanie i/y v koncovkách

Koncovky podstatných mien: mužský a stredný rod

Koncovky podstatných mien: ženský rod, pomnožné

Koncovky prídavných mien: pekný, cudzí, páví

Koncovky prídavných mien: matkin, otcov

Oni/ony, sami/samy, radi/rady, číslovky

Koncovky -my, -mi, -ami

Y/I v koncovkách: mix

Samohlásky a dvojhlásky

Písanie ä/e/a

Spoluhlásky

Písanie ŕ, ĺ

Podstatné mená

Určovanie podstatných mien

Podstatné mená: rod

Podstatné mená: číslo

Podstatné mená: pády

Podstatné mená: vzory

Podstatné mená: vzory mužského rodu

Podstatné mená: vzory ženského rodu

Podstatné mená: vzory stredného rodu

Podstatné mená: pomnožné, hromadné, látkové

Mužský rod: životné a zvieracie

Mužský rod: neživotné

Ženský rod

Stredný rod

Pomnožné podstatné mená

Genitív alebo akuzatív?

Zdrobneniny

Predložky

Určovanie predložiek

Častice

Určovanie častíc

Citoslovcia

Určovanie citosloviec

Čiarky vo vetách

Čiarky: spájacie výrazy v jednoduchej vete a v súvetí

Spolu alebo oddelene

Základné, násobné, radové číslovky

Stavba viet

Hlavná a vedľajšia veta

Svetoví autori a ich postavy

Svetoví autori a ich postavy

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia