Písanie i/y: Písanie i/y po mäkkých a tvrdých spoluhláskach

Y/I po spoluhláskach D, T, N

Y/I po spoluhláskach H, CH, K, G

Y/I po mäkkých spoluhláskach

Znejú podobne: Samohlásky a dvojhlásky

Písanie ä/e/a

na ostrov_

eä

v_ziem sa loďou

äe

Písanie ä/e/a

Harry a mäsožravá rastlina

Harry, Ron a Hermiona stáli pred zatvor   nými dverami. Keďže Hermiona vedela spam   ti takm   r všetky kúzla, b   z problémov ich otvorila. „Som hladný a sm   dný,” sťažoval sa Ron. „Odkedy trénuješ na súťaž v školskom p   ťboji, neustále počúvam o chutnom m   sku a šťavnatej hov   dzinke,” podráždene reagoval Harry. „Radšej sa pusťm   do práce,” zav   lila Hermiona. „Musíme nájsť posv   tnú rukov   ť čarodejníckeho m   ča kráľa Sv   topluka.” Pred čarodejníkmi sa týčila rastlina, ktorá pripomínala obrovskú nev   dzu. „Toto je m   sožravka obyčajná,” vysv   tľovala Hermiona. „Je mimoriadne neb   zpečná. Na svoju korisť v   čšinou pôsobí omamne, vyvoláva v nej hlad a sm   d. Napokon ju uv   die do takého zm   tku, že sa korisť sama uv   zní v jej smrteľnom objatí.” „Tiež tu cítite to hov   dzie m   sko a čerstvý m   tový čaj?” ozval sa Ron. Vzáp   tí kráčal priamo k rastline, ktorá už otvárala svojich p   ť j   dovatých hláv. „To nie je kvôli p   ťboju,” uv   domil si Harry. „Ron je v   znený kúzlom m   sožravky!” Viac nebolo treba! Hermiona vyriekla čarovné zaklínadlo, rastlina vzáp   tí zamrzla a Harry jej odsekol všetkých p   ť smrteľných hláv. Ron bol zachránený a pod mŕtvou mäsožravkou objavili čarodejníci ukrytú skrinku s posv   tnou rukov   ťou. „Po takomto vyp   tom výkone si určite zaslúžim dvojitú porciu hov   dzinky so zemiakovou kašou,” utrúsil zm   tený Ron netušiac, čo sa vlastn   stalo.

Písanie ä/e/a

Úloha pre hobita

J.R.R. Tolkien, anglický jazykov   dec a spisovateľ je dodnes považovaný za zakladateľa literárneho žánru fantasy. U čitateľov v   del vyvolať nap   tie, ktoré je pre tento žáner príznačné. Jeho najznám   jšie dielo, Pán prsteňov, nadv   zuje na predošlú knihu Hobit. Elfovia, trpaslíci, ľudia a čarodejník Gandalf v ňom pov   ria hobita Froda, aby odniesol do Mordoru a zničil čarovný prsteň moci, ktorý tam bol zadávna ukovaný. Na jeho neb   zpečnej ceste ho sprevádza jeho v   rný spoločník Sam. Cestu im skrížia mnohé nadprirodzené bytosti ako gloch alebo dev   ť čiernych jazdcov s hrozivými m   čmi a p   sťami. Gloch bol kedysi v Mordore v   znený, a tak si pam   tá cestu dovnútra. Frodovi a Samovi sa podarí Glocha prim   ť k tomu, že ich tam zav   die. V skutočnosti však chce ukradnúť prsteň pre seba. Čierni jazdci sú služobníkmi Saurona, temného mordorského kráľa, ktorému prsteň kedysi patril a chce ho získať sp   ť. Snažia sa Froda s prsteňom nájsť, no ten im prekĺzne a dostane sa až k úp   tiu Hory osudu, kde sa má svojho brem   na navždy zbaviť. Či sa mu jeho záv   zok podarí úsp   šne dokončiť, si už musíte prečítať sami. Aj keď sú knihy dlhé, ponúknu vám hodiny skv   lej zábavy a ukážu vám, že ľudská predstavivosť je neobm   dzená.

Písanie dvojhlások ia, ie, iu

Písanie dvojhlásky ô

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia